Generalforsamling

Generalforsamling LCM

Generalforsamling i Lov Cykelmotion den 26/5-2021

Sted: Fladså Hallen

Antal deltagere: 38

Dagsorden ifølge vedtægter.

Punkt 1.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Dirigent: Per Jannerup

Stemmetællere: Ole Kronberg og Poul Henning Christoffersen

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Punkt 2.

Formandens beretning.

         Formandens beretning

På grund af Corona og lille forsamlingsforbud indendøre, var det ikke muligt at afholde generalforsamling som vedtægterne foreskriver den sidste tirsdag i februar (den. 23. februar) i 2021, derfor afholdes generalforsamlingen i dag onsdag den. 26.05.2021, hvor forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer.

Først vil jeg takke alle medlemmer i LCM og bestyrelsen for at støtte op om vores klub -  i disse Coronatider.

Efter generalforsamlingen i februar 2020, konstituerede bestyrelsen sig og ny formand blev Tove Kyhn Madsen, næstformand Flemming Wrist- Knudsen, kasserer Annette Olsen, sekretær Pia Mortensen, bestyrelsesmedlem Jan Olsen (som efter 17 år som formand abdicerede) Gerda Svensson og Sussie Olsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter. Med alle poster på plads, var vejen nu banet frem til at bestyrelsen kunne komme i gang med deres arbejde.

Men - I midten af marts 2020 holdt regeringen pressemøde, og så blev livet i Danmark - ja i hele verden meget anderledes. Store dele af Danmark og verden blev lukket ned og vores cykelklub med. Vi skulle have været på en forlænget weekendtur til Samsø i maj 2020, som Peter og Merethe havde lavet et flot forarbejde til, denne tur blev desværre også aflyst. Håber, at tur kan blive til noget i 2022?

Vi måtte cykle alene og mødtes kun sporadisk med få mennesker. Vi var dog mere heldige end mange andre steder i verden, hvor der bl.a var udgangsforbud.

Sommeren kom, og coronasmitten var aftagende, og de stramme regler blev delvist ophævet. Vi kunne komme i gang igen med at cykle i grupper tirsdag, fredag og søndag.

Kaffe blev skiftet ud med øl/sodavand, og kagen blev tilberedt med gummihandsker, afsprittet hænder og i behørig afstand på flere m. mellem personerne.

Sommersæsonen blev afsluttet sidst i september med smørrebrød, men så var det også slut for denne gang. Corona epidemien begyndte igen at få tag’ i det danske folk og afslutningsfesten blev aflyst.

Opstart af vintersæsonen i starten af oktober blev lidt anderledes end den plejede, da Daglig’ Brugsen i Mogenstrup måtte aflyse det årlige Brugsløb pga Corona. Daglig’ Brugsen ville os det godt og sponserede i stedet pølser og brød, som blev indtaget på Åvej i Lov, så kom der alligevel en god opstart på vintersæsonen.Tak til Daglig Brugsen for fortæring og Sussie og Rene for at lægge have og grill til.

Sidst i oktober blev forsamlingsforbuddet sænket fra 50 til 10 personer, hvilket betød at vi måtte dele os i mindre grupper, når vi skulle cykle. I starten af januar blev forsamlingsforbuddet sænket til 5 personer, så måtte cykelklubben lukke ned igen og juleafslutning og tøndeslagning blev aflyst. I slutningen af februar blev der igen åbnet lidt op og vi måtte cykle helt op til 25 i en gruppe

Ved opstart af sommersæsonen 2021 den. 28 marts måtte vi igen samles 50 personer udendørs, og vi godt fra start. Vi får stadig drikkelse og kage om tirsdagen, og i sommersæsonen 2021 har bestyrelsen valgt, at det er gratis som kompensation for de mange nedlukninger.

Trods mange forhindringer på vejen har vi kunnet cykle meget af tiden og nyde hinandens selskab i behørig afstand og godt afsprittet.

Vi har forskellige udvalg i klubben.

Cykelferie udvalg: Består af Flemming Wrist-Knudsen og Jan Olsen. De har planlagt mange herlige ture hvert andet ulige år for klubben, og i juni 2021 går turen til Sæby. Vi glæder os, jeg ved, at de lægger et stort arbejde I at finde lige det rigtige sted, så vi i klubben kan få en dejlig uge sammen.

Fredags/seniorudvalg : Dette udvalg består af Peter Pedersen, Frode Jacobsen, Anni Madsen, Flemming Wrist-Knudsen, Per Jannerup, Inger Fossing og Susanne Knörr. De koordinerer cykelturene om fredagen. Der er altid stor tilslutning til turene hvad enten det er en almindelig fredags tur med afgang fra hallen eller ture til spændende steder. Herligt at have dette udvalg i klubben, som arrangerer så mange spændende ture.

Søndagsudvalget : Består af Sussi Olsen, Pia Mortensen og Tove Kyhn Madsen, dette udvalg kom i stand for at det arbejdende folk også får mulighed for at opleve en anderledes cykeltur. Udvalget koordinerer de ture som cykles den første søndag i måneden. Her er også rigtig fin tilslutning, og Lolland blev i 2020 cyklet igennem på kryds og tværs.

Festudvalget : Et nyt festudvalg er på bedding og består Indtil videre af Anni Madsen, Jan Olsen og Susanne Knörr, der er plads til flere. Arrangerer vores cykelfest i slutningen af september og i år er det lørdag den 25.09.21 i Fladså Hallens festlokaler. Håber der er mange som har mulighed for at komme, da det altid er er festlig oplevelse. Tak til det afgående festudvalg.

Gymnastik : Midt i oktober og frem til start sommercykling, var der gymnastik på Susåskolen Holsted i Næstved fra 19:00-21:00. Karen Jensen har i mange år stået for gymnastikken (og tak for den store indsats), men i sidste sæson overlod Karen taktstokken til Merethe Sørensen. Desværre blev det kun til ca. 6 gange - indtil det blev lukket ned pga Corona. Merethe er klar på endnu en sæson og håber på, at lidt flere medlemmer får lyst til en omgang frisk motion.

Svømning : Her har svømmehallen været under reparation hele sidste år og frem til nu, men håber, at vi atter kan komme i gang med svømning til oktober med Lotte som svømmelærer.

Tilmelding til cykelløb : Sussi Olsen, har ikke haft så meget at lave, da alle løb har været aflyst, men måske kommer der mere gang i den til næste sæson.

Jeg vil gerne takke Brian og hans stab i Fladså Hallen for et rigtig godt samarbejde, da der pga af Corona har været en del justeringer på vejen.

Vi var ca. 80 medlemmer i sidste sæson og de fleste af os i den lidt høje aldersgruppe, og det er nogle rigtige gode medlemmer som støtter op om klubben i medgang og modgang. Men for at vi ikke skal uddø lige som dinosaur, håber vi meget på flere medlemmer, som er lidt yngre, men hvordan får vi fat i disse medlemmer? Vi har opslag på Facebook, aktiv hjemmeside, delt flyers ud, været med i forskellige arrangementer i Fladså Hallen mm. Tiltag efterlyses??

Sidst i August 2021 forventes alle i DK at være vaccineret, jeg håber på, at vi alle får en mere almindelig dagligdag, som smitter af på vores aktiviteter i LCM.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning, der blev godkendt.

Punkt 3.

Kassereren fremlægger revideret regnskab.

Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt uden kommentarer.

Punkt 4.

Fastsættelse af kontingent.

Der er ingen ændring i betaling af kontingent:

200 kr for medlemskontingent

400 kr for familiekontingent

Dette blev godkendt .

Punkt 5.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelse:

Tove Kyhn Madsen.           :  Genvalgt

Flemming Wrist-Knudsen. :  Genvalgt

Annette Olsen.                    :  Genvalgt

Bestyrelsessuppleanter:

Gerda Svensson.                 :  Genvalgt

Sussie Olsen.                      :  Genvalgt

Punkt 6.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor.                               :  Keld Skov Jensen

Revisorsuppleant.               :  René Olsen

Punkt 7.

Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår en tilføjelse af de nuværende vedtægter. Det drejer sig om afholdelse af Digital Generalforsamling, som foreslåes indsat under § 7. som stk. 2A.

Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist elektronisk, hvis force majeure-

forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen på sædvanlig måde som fysisk møde eller der af andre grunde findes særlig anledning til at afvikle mødet helt eller delvist elektronisk.

I givet fald skal bestyrelsen sikre, at mødet afvikles ved brug af elektronisk system, der sikrer en betrykkende deltagelse og afvikling, og der skal informeres nærmere herom i indkaldelsen til mødet. Bestyrelsen kan i en sådan situation foretage de fornødne afvigelser fra de fastsatte regler for generalforsamlingen, men kun i det omfang dette er nødvendigt for at sikre mødets gennemførelse og under behørig hensyntagen til foreningens ret til forholdsmæssig indflydelse.

Ved en delvis elektronisk generalforsamling forstås et møde, der afvikles fysisk, men hvor der som supplement  er mulighed for at deltage elektronisk.”

Der var en drøftelse af, hvordan en sådan digital generalforsamling i praksis skulle foregå.

Sussie Olsen kunne fortælle om sine erfaringer med deltagelse i en digital generalforsamling med 175 medlemmer. 

Bestyrelsen var samlet i et lokale og medlemmerne var tilsluttet digitalt via mail og kode og havde mulighed for at chatte med bestyrelsen. Dette fungerede fint.

Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning og vedtaget med alle stemmer for forslaget. Hermed er vedtægternes § 8 st. 2

opfyldt: “Ved afstemning om vedtægtsændringer eller eksklusion kræves 2/3 flertal på generalforsamlingen”.

Punkt 8.

Eventuelt:

Formanden havde en henstilling til medlemmerne om at vi  tager cykelskoene af,  når vi efter cykling går ind i lokalet tirsdag aften. Der er nyt gulv i lokalet. Dette tager skade, når man går på det med cykelsko.

Der kom forskellige fantasifulde forslag fra medlemmerne om at lægge løbere/tæpper på gulvet, men konklusionen blev, at man tager skoene af.

Sussie Olsen oplyste, at Lolland Rundt ikke bliver gennemført

som vanligt, men der blive arrangeret et en-dags  cykelløb. Der er mulighed for at indkvartere sig på vandrerhjemmet, campingpladsen og teltpladsen samt at bestille mad.

Sussie har lavet lister, hvor man kan skrive sig på hhv løb, overnatning og madbestilling.

Listerne ligger i løbsbogen som man kan skrive i om tirsdagen.

Tilmeldingsfrist 6. juli.

Dirigenten blev takket og generalforsamlingen afsluttet.

Efter generalforsamlingen samledes bestyrelsen og konstituerede sig på følgende vis:

Tove Kyhn Madsen.             :  Formand

Flemming Wrist-Knudsen.   :  Næstformand

Annette Olsen.                      :  Kasserer

Jan Olsen.                             :  Bestyrelsesmedlem

Pia Haff Mortensen.             :  Sekretær

Gerda Svensson.                   :  Suppleant

Sussie Olsen.                        :  Suppleant

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Lov Cykel Motion onsdag 26.05.2021 i Fladså Hallen kl. 19:00

Ved lokal nedlukning på grund af Corona aflyses generalforsamlingen.

På grund af Corona restriktionerne skal alle de medlemmer som ønsker at deltage i generalforsamlingen kunne fremvise et coronapas som er en dokumentationen for at du enten er færdigvaccineret for 14 dage siden inden afholdelse af generalforsamling, er tidligere smittet eller er testet negativ inden  for de sidste 72 timer. Endvidere skal der bruges værnemidler (mundbind eller visir), når du ikke sidder ned.

Bestyrelsen har valgt kun at servere drikkelse. Til næste generalforsamling februar 2022, håber vi igen at kunne udvide forplejningen til noget spiseligt.

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20 vil der være orientering om klubbens tur til Sæby i uge 25

Dagsorden ifølge vedtægterne § 7.

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2.     Formanden aflægger beretning

3.     Kassereren aflægger revideret regnskab

4.     Fastsættelse af kontingent for 2021

5.     Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Bestyrelse:

Tove Kyhn Madsen – villig til genvalg

Flemming Wrist- Knudsen – villig til genvalg

Annette Olsen – villig til genvalg

Bestyrelsessuppleanter:

Gerda Svensson – villig til genvalg

Sussie Olsen – villig til genvalg

6.     Valg af revisor og revisorsuppleant 

7.     Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår en tilføjelse af de nuværende vedtægter. Det drejer sig om afholdelse af Digital Generalforsamling, som foreslåes indsat Under § 7. som stk. 2A.

“Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist elektronisk, hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen på sædvanlig måde som fysisk møde eller der af andre grunde findes særlig anledning til at afvikle mødet helt eller delvist elektronisk.

I givet fald skal bestyrelsen sikre, at mødet afvikles ved brug af et elektronisk system, der sikrer en betryggende deltagelse og afvikling, og der skal informeres nærmere herom i indkaldelsen til mødet. Bestyrelsen kan i en sådan situation foretage de fornødne afvigelser fra de fastsatte regler for generalforsamlingen, men kun i det omfang dette er nødvendigt for at sikre mødets gennemførelse og under behørig hensyntagen til foreningernes ret til forholdsmæssig indflydelse.

Ved en delvis elektronisk generalforsamling forstå et møde, der afvikles fysisk, men hvor der som supplement er mulighed for at deltage elektronisk.”

8.     Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 

Med venlig hilsen

Tove Kyhn Madsen, formand

Generalforsamling 2021 udskudt

Generalforsamling som var planlagt til tirsdag den 26.02.2021 er udsat på ubestemt tid pga. covid-19 situationen.

Forsamlingsforbuddet er på 5 personer indtil videre til den 28.02.2021.

Vi forventer at kunne gennemføre generalforsamlingen på et senere tidspunkt - forhåbentlig i løbet af foråret 2021. 

Når det igen bliver muligt at afholde generalforsamling, vil medlemmerne blive indkaldt 14 dage før afholdelsen.

Tove Kyhn Madsen

Formand LCM

referat fra generalforsamlingen 2020

Generalforsamling i LOV CYKEL MOTION tirsdag den

 25.02.2020

Sted: Fladså Hallen

Antal deltager: 

Ca. 55

Dagsorden ifølge vedtægterne

Punkt 1

Valg af dirigent og stemmetæller:

Dirigent: Per Jannerup

Stemmetæller: Keld Jensen og Poul Henning Christoffersen

Dirigent kunne konstatere at generalforsamling var rettidigt indkaldt.

Punkt 2

Formandens beretning:

“Generalforsamling.”

“min beretning starter lige netop her for et år siden hvor 60 festklædte mennesker (i alt fald påklædte) var samlet til vores årlige generalforsamling med tilhørende smørrebrød, kaffe kage øl og vand. Der skete ikke de store ændringer da alle blev genvalgt. Så alt forløb planmæssig uden de store optøjer og håndgemæng.

Som altid havde vi opstart hvor året går fra vinter til sommertid. 50 mennesker var samlet i rimeligt godt vejr. Der som altid blev afsluttet med Elises pølsehorn og 2 kolde fra kassen, ja det har taget overhånd.

Så gik det ellers slag i slag til midt i juni hvor vi skulle afsted på vores 2års tur, som i år gik til Sønderjylland. Vi var denne gang ca. 50 medlemmer. Som havde ønsket at bruge 5 dage af deres ferie på denne tur. Nogle havde valgt at bo på campingplads, andre på feriecenter Fisknæs. Vi var begunstiget af godt vejr næsten alle dage, uden nogen vind af betydning. Nu er det jo altid svært at fortælle om noget, man selv har været med til at tilrettelægge, men jeg tør godt sige at vi havde en pragtfuld tur. Vi fik set en masse spændende ting og steder. Sønderjylland er et pragtfuldt sted for oplevelser af alle slags.

Men Sønderjylland er ikke fladt, hvilket jeg tror kom bag på mange, så vi måtte kæmpe vore kampe. Jeg kunne fortælle i lang tid om vores fælles oplevelser, men dem der var med kender dem jo godt, og til alle jer som ikke var med, i får chancen igen i 2021 et nyt sted. Jeg kan kun opfordre alle der har tid, til at melde sig, da dette i høj grad er med til at samle klubben, på et andet plan end kun cykling.

Vi vil under eventuelt se billeder fra turen, og snakke om den kommende tur i 2021.

Vi havde i bestyrelsen længe gået og snakket om at lave et aragement hvor dem der er arbejdsramte også kunne deltage. Så lørdag den 17. august var der afgang til folkeskoven i Tappernøje. Alle var velkomne med børn børnebørn. En tur med cykling, skattejagt og fællesspisning. 

Og nu til det sure opstød. Det var en god tilrettelagt tur hvor dem der var til stede, efter eget udsagn havde en fortræffelig dag, trods vejret, det regnede en del. Men hvor var alle i andre, nu ved jeg godt af egen erfaring, at vi er et fortravlet folkefærd der har en masse gøremål, men jeg vil alligevel opfordre til at man slutter op om sådanne tiltag. Vi har jo ikke så mange af disse fælles arrangementer i årets løb.

Det næste store fælles arrangement skulle have fundet sted den sidste weekend i september, nemlig vores klubfest, men af forskellige uransalige årsager var stedet booket til anden side, så vi måtte flytte det til oktober måned.

Søndag d. 29. september var det tid til vores årlig tilbagevendende brugsløb.

På dagen lidt blandet vejr. Igen i år et pænt fremmøde fra LCM. Et af de steder vi specielt kommer for hyggens skyld, det gode traktement, altid i rigelige mængder, og en god stemning. Tak til Flemming og Brugsen.

Nu er lov cykel motion jo andet end cykling, så efter efterårsferien starter vores to andre aktiviteter op, nemlig gymnastik under ledelse af Karen, og svømning ved lotte. To rigtig gode tiltag, som jeg ved rigtig mange har glæde af, også vores passive medlemmer, hvis jeg må sige det uden at fornærme nogen. En stor tak til jer to, håber I vil blive ved.

Den 26. september kunne vi så holde den udsatte klubfest. En klubfest som i år var lidt anderledes da vi fik maden udefra. En god ide da det aflaster en del personer som så kan deltage mere aktivt i selve festen. Vi var ca.50 personer som havde en god aften med meget snak og dans, til stor glæde for mig som stod for musikken. Jeg kan igen kun opfordre til at slutte op om klubfesten, så den kan bestå i mange år endnu. En stor tak til festudvalget for et fremragende forarbejde med borddækning, indkøb og meget mere.

Året slutter med gløgg og æbleskiver i december måned. Igen et festligt indslag, hvor der var alt i rigelige mængder.

Igen i år har der været livlig aktivitet i fredagsklubben. Som har et mægtigt program,

Jeg ved de hygger sig rigtigt meget, og glæder sig til hver fredag. En stor tak til ledelsen og alle, der byder ind div. ture og andet.

I den forbindelse kig på vores hjemmeside, og få et indblik i hvad der foregår i klubben.

Bemærk venligst vi har fået ny halbestyrer, tag godt imod ham, En flink fyr, som helt klart er på brugerens side. 

I øvrigt en tak til min bestyrelse og alle som har fået året i klubben til at glide på bedste vis.

Og nu sidder jeg så her, 17 år er gået siden jeg tiltrådte som formand. En dejlig tid for mig, som fik lov til at opleve, deltage og sætte mit præg på klubben, men alting har en ende, så jeg har besluttet at stoppe som formand, og give posten videre til en anden.

Tak til alle i klubben, som har været med til at gøre opgaven til en fornøjelse.

Hilsen den afgående formand.”

Spørgsmål til formanden: Ingen spørgsmål

Beretningen blev godkendt

Punkt 3

Kassereren fremlægger revideret regnskab 2019:

Regnskabet blev omdelt og gennemgået. 

Overskud på 4.347,43 kr. 

Kassebeholdning på 30.133,41 kr.

Spørgsmål til kassereren:

Anne Grethe Jensen havde et spørgsmål vedrørende kaffe/kage kassen tirsdag, om den gav underskud? Annette svarede, at det løb nogenlunde rundt. 

Regnskabet blev godkendt

Punkt 4

Fastsættelse af kontingent for 2020:

Ingen ændring i betaling af kontingent. 

200,00 kr. for medlemskontingent 

400,00 kr. for familiekontingent

Punkt 5

Indkomne forslag:

Der var Ikke indkomne nogle forslag

Punkt 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Jan Olsen: Er villig til genvalg, men ønsker ikke længere at fungere som formand

Ingen modkandidater - Genvalgt for 2 år. 

Susanne Rasmussen: Ønsker ikke genvalg 

Pia Mortensen: Nyt bestyrelsesmedlem 

Ingen modkandidater - Valgt for 2 år. 

Valg af bestyrelsessuppleanter:

Gerda Svensson:

Ingen modkandidater - genvalgt for 1 år. 

Sussie Olsen:

Ingen modkandidater - Valgt for 1 år

Valg af revisor:

Gerda Svensson

Valg af revisorsuppleant:

John Jacobsen

Bestyrelsen valgte på generalforsamlingen at konstituere sig på følgende måde:

Formand: Tove Kyhn Madsen

Næstformand: Flemming Wrist-Knudsen

Kasserer: Annette Olsen

Sekretær: Pia Mortensen

Bestyrelsesmedlem: Jan Olsen

Suppleant: Gerda Svensson

Suppleant: Sussie Olsen

Punkt 8

Eventuelt:

Seniorudvalget havde sendt et brev til bestyrelsen, omhandlende klubbens ikke cykelaktive medlemmer. Kunne der dannes en gruppe for de forhenværende aktive medlemmer, som kunne mødes - måske en gang om måneden?

Bestyrelsen var åben overfor, hvis nogen af de forhenværende medlemmer havde et ønske om at samles en gang imellem.  Bestyrelsen havde ikke nogen ide om, hvor mange medlemmer det drejede sig om. Tiden vil vise, om der vil være et behov.

Peter Petersen fortsatte, at det kunne jo være, at der var noget ildsjæle, som kunne starte op og mødes.

Anne Grethe Jensen ville høre, om det ville være en god ide, hvis de forskellige underudvalg ved generalforsamlingen kunne komme med en kort beretning som supplement til formandens beretning?

Den afgående formand Jan Olsen blev fejret på behørig vis efter 17 år som formand med sang, billede show og kyssepiger. Stor tak til Jan Olsen

Susanne Rasmussen blev også fejret for hendes 11 år i bestyrelsen. Stor tak til Susanne Rasmussen. 

Flemming Wrist viste billede show fra cykelklubbens tur til Gråsten i juni 2019. 

Den afgående formand sluttede af med at sige tak for god ro og orden ved generalforsamlingen. 

Referent: Tove Kyhn Madsen

Generalforsamling 2020

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Tirsdag den 25. februar 2020 klokken 18.30 i Fladså Hallens selskabslokaler -  og vi starter som traditionen byder, med lidt forplejning.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE § 7.

1. Valg af dirigent og to stemmetæller.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for 2020.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og s uppleanter samt  revisor og  suppleant. 

7.  Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før, generalforsamlingen afholdes.

Med venlig hilsen

Jan Olsen

formand

Referat fra generalforsamlingen 2019

Generalforsamling i LOV CYKELMOTION tirsdag den

 26.02.2019

Sted: Fladså Hallen

Antal deltager:

Ca 60

Dagsorden ifølge vedtægterne

Punkt 1

Valg af dirigent og stemmetæller:

Dirigent: John Jacobsen

Stemmetæller: Ole Kronberg og Ole Nielsen

Dirigent kunne konstatere at generalforsamling var rettidigtindkaldt.

Punkt 2

Formandens beretning:

Formandens beretning kopieres ind i referatet.

  “FORMANDENS BERETNING

Skal man huske året 2018 for noget specielt, må det være den fantastiske varme sommer, der stort set strakte sig over 3 måneder uden næsten en dråbe vand.

Det pudsige er, at der kom ikke flere ud og cykle af den grund i alt fald ikke i klubben.

Så jeg kan bruge det samme, som jeg skrev sidste år.

Alt i alt er cykelsæsonen 2018 gået rigtig godt, med god tilslutning til sommercyklingen, det kniber lidt mere med M.T.B om søndagen her om vinteren.

Men ellers er året jo gået stort set som det plejer, med lidt af de samme ting, som vi kender til.

Vores opstart, hvor vi går fra vinter til sommertid, har fået et lille tvist, nu er det ikke mere pølser og en kold fra kassen, næ nu er det pølsehorn og en kold fra kassen.

En stor tak til Elise for hendes fine traktement, det er vi meget glade for.

Inden dette skete, var undertegnede og Gerda til møde om den meget frygtede og omtalte persondatalov.

Det viste sig dog hurtigt, at vi på den måde vi driver vores forening på, ikke havde noget at frygte.

Flemming har dog kigget på vores hjemmeside, og vi er opmærksomme på hvad der kommer på denne.

Nu er det blevet sådan, at hver andet år har klubben en tur på en uges tid, og året efter er det så seniorklubbens tur.

Så i år var seniorklubben på en forlænget weekendtur til Svendborg

Dette vil Peter fortælle lidt om under eventuelt.

Den 10. juni afholdt vi klubbens store endagstur. Turen gik til Lolland.

Vi mødtes i Kragenæs havn kl. 9.00, og efter en kort briefing fra turens leder Wrist- Knudsen.

Gik turen ud i det Lollandske landskab, hvor vi blandt andet besøgte Dodekalitterne, Ravnsborg Voldsted, Bavnehøj, Knuthenlund, Vesterborg Sø, Museumsvejen, Reventlow Museet, Kong Svends Høj, og Birket kirke og tilbage til Kragenæs havn, hvor vi indtog vores medbragte mad.

Efter vi havde fordøjet maden, tog vi færgen til Fejø.

Vi cyklede lidt rundt på øen, hvorefter der var rundvisning på den gamle mølle, med efterfølgende kaffe og kage på en lun og dejlig eftermiddag.

Færgen gik tilbage til Lolland sent på eftermiddagen.

En dejlig dag var slut, med et hav af oplevelser, en dejlig turguide i skikkelse af Flemming Wrist som fortalte vidt og bredt om alt, hvad vi så og mødte.

Jeg kan kun opfordre til at deltage i denne årlige tur, og være en del af klubbens store fællesskab.

En kæmpe tak til Flemming for en oplevelse af de helt store.

Så deltog vi en tirsdag aften i juni i Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed i Præstø.

Vi besøgte Kirsten og Anders i deres nye hus, efter dog først at have cyklet rundt i Præstø og omegn .

Ugen efter var der Tour De Præstø, hvor vi igen i år var talrigt repræsenteret, i år var der jubilæum for løbet, en lidt tam forestilling.

Igen i år var vi velsignet med godt vejr til Dagli Brugsens årlige aktivitetsdag.

Og igen i år havde vi valgt at have opstart på M.T.B samme dag.

Rigtig mange fra klubben var mødt op i vores røde trøjer, og vi fik en god tur på vores cykler, med det sædvanlige gode depot i Næstelsø, samt rigeligt med pølser og drikkelse ved Brugsen.

I den forbindelse vil jeg gerne takke Brugsen for deres altid store velvilje, når vi har brug for deres hjælp.

Lørdag d.6 oktober var det tid til vores årlige klubfest (høstfest) jeg ved ikke rigtig hvordan dette udtryk har sneget sig ind.

Denne var i år lidt speciel da klubben havde 30-års jubilæum.

Dette syntes vores tidligere formand Karsten Hansen måtte markeres med en revy.

Så han samlede div. aktører, som skulle deltage i denne seance. Vi var til talrige prøver hos, Karsten og i hallen.

Karsten havde lavet en drejebog over slagets gang, med diverse indslag over tidligere tiders Revyer samt en masse nye ting. Dette indbefattede en større aktivitet på div cykler.

Alt dette forløb planmæssigt, og aktører og publikum hyggede sig gevaldigt.

En stor tak til Karsten, som sikkert ikke genkendte meget af det oprindelige manuskript.

Også i år skal lyde en stor tak til festudvalget, for borddækning, pynt, samt alt andet der gjorde det muligt at lave en sådan fest.

Sidst men ikke mindst en stor tak til Marianne Pless og hendes team for en fantastisk middag.

Bemærk venligst at festen tik næste år, bliver rykket til den 26/10 grundet andet arrangement.

Igen i år var vores juleafslutning, med gløgg og æbleskiver godt besøgt, alle hyggede sig og fik talt en masse.

Jeg har i min øresnegl hørt, at der manglede øl, dette vil ikke forekomme igen.                                                                                                                            

Jeg kan vist uden at lyve, sige at det største aktivitetsniveau i klubben står senior gruppen for.

For Igen i år har de lagt et kæmpe arbejde i alle deres aktiviteter.

En masse mennesker er involveret i turplanlægning, bespisning samt div sjove påfund.

Et fantastisk sammenhold blandt alle disse mennesker gør at seniorgruppen, samt udvalget er noget ganske enestående som alle vores omegnsklubber misunder os.

GODT GÅET.

Nu må vi jo ikke glemme alsidigheden i vores klub!

Her tænker jeg på svømning og gymnastik, som så dygtigt ledes af henholdsvis Lotte og Karen, som i år har fået følgeskab af en strikkeklub, jeg ved ikke hvem der har fat i pindende, eller hvordan en optagelse eventuelt finder sted, men det er der sikkert nogen der kan fortælle jer.

Desuden har der været afholdt et trædrejerkursus for kvinder i Køng Husflidsskole.

Der er nu kommet et nyt trædrejerkursus hvor der også optages mænd.

Gad vide hvad fremtiden vil byde, lerdueskydning, kend dit barnebarn, fødselsforberedelse for ældre mænd, m.m

Hvad sker der næste år!

Ja vi skal i alt fald ca. 50 mennesker til Sønderjylland i juni måned, det ser vi frem til.

Os der arrangerer turen, har endnu en del arbejde at gøre, vi skal på endnu to ekskursioner, for at kigge lidt nærmere på området.

Skulle der nu side nogen, som har fortrudt de ikke kom med, har de stadigt chancen, men så skal man skynde sig.

Klubbens store endagstur finder i år sted lørdag d.17 august fra om formiddagen til sidst på eftermiddagen.

Som i nu har hørt er det jo stadig en klub med gang i, på trods af medlemmernes alder.

Så jeg vil gerne sende en stor tak til foreningens mellemmer, samt alle andre som på en eller anden måde bidrager til klubbens virke og videre eksistens.

TAK TIL ALLE.”

Spørgsmål til formanden: Ingen spørgsmål

Beretningen blev godkendt.

Punkt 3

Kassereren fremlægger revideret regnskab:

Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt.

Spørgsmål til kassereren: Ingen spørgsmål.

Punkt 4

Fastsættelse af kontingent for 2018:

Ingen ændring i betaling af kontingent.

200,00 kr. for medlemskontingent

400,00 kr. for familiekontingent

Punkt 5

Indkomne forslag:

Der var Ikke indkomne nogle forslag

Punkt 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Wrist Knudsen:

Genvalg for 2 år.

Annette Olsen:

Genvalg for 2 år

Tove Kyhn Madsen:

Genvalg for 2 år.

Valg af bestyrelsessuppleanter:

Pia Haff Mortensen:

Genvalg for 1 år

Gerda Svensson:

Genvalg for 1 år.

Valg af revisor:

Keld Jensen

Valg af revisorsuppleant:

Rene Olsen

Punkt 8

Eventuelt:

Peter fortalte om seniorgruppens aktiviteter.

Seniorgruppens aktiviteter er for alle i cykelklubben.

Seniorudvalget afholder møde 2 gange om året.

Der blev efterspurgt en officiel opdateret medlemsliste, Jan vil undersøge i forhold til dataloven, om listen kan komme på hjemmesiden.

Det blev bemærket fra nogle af medlemmerne, at der ikke var øl til juleafslutningen. Formanden lovede, at det aldrig skulle ske igen.

Flemming fortalte, at 2000 flyers var delt ud i nærområdet i forhold til opstart af sommercykelsæson

Følgende fik en flaske fødselsdags rødvin:

Ole  Nielsen 70 år 🇩🇰

Lærke Bernth 50 år 🇩🇰

Elise Olsen 70 år 🇩🇰

Per Pless 60 år 🇩🇰

Referent: Tove Kühn

Generalforsamling 2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Tirsdag den 26. februar 2019 klokken 18.30 i Fladså Hallens selskabslokaler -  og vi starter som traditionen byder, med lidt forplejning.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE § 7.

1. Valg af dirigent og to stemmetæller.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for 2019.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og s uppleanter samt  revisor og  suppleant. 

7.  Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før, generalforsamlingen afholdes.

Med venlig hilsen

Jan Olsen

formand

Generalforsamling 2018

Referat fra g eneralforsamling i LOV CYKELMOTION tirsdag den   27.02.2018

Sted: Fladså Hallen

Antal deltager: ca. 45

Dagsorden ifølge vedtægterne

Punkt 1

Valg af dirigent og stemmetæller:

Dirigent: JohnJacobsen

Stemmetæller: Anne Grethe Jensen og Annelise Jacobsen

Dirigent kunne konstatere at generalforsamling var rettidigt indkaldt.

Punkt 2

Formandens beretning:

Cykelåret 2017 startede her hvor vi sidder nu, med sidste års generalforsamling.

En generalforsamling godt besøgt, som sædvanligt ca. 60 personer.

Der var to udskiftninger i bestyrelsen. Bjarne og Lotte gik af, og blev erstattet af henholdsvis Tove og Pia.

Årets første arrangement var GOD STIL, som blev afholdt i samarbejde med DGI og PINGEL MTB, her i Fladsåhallen.

Et kursus, som fortalte os hvordan vi skulle begå os i trafikken, godt besøgt, fin aften.

Søndag d. 2 april var der opstart fra Fladsåhallen, der var rigtig mange. Afsluttende med ELISES fantastiske pølsehorn.

Derefter gik det slag i slag frem til juni måned, hvor vi fik åbnet en restaurant. Forklaring følger senere.

Juni måned var måneden, hvor vi skulle forsøge at gentage vores tidligere 2 års ture, som startede på Bornholm, senere

Fåborg på Fyn. I år gik turen så til Agger.

Efter adskillige ture til Agger for undertegnede og næstformanden med koner, oprandt den store dag, lørdag d. 18 juni, hvor

alle skulle tjekke ind, i lejlighederne, såvel som på campingpladsen. Alle 55 dukkede op og det var dejligt.

For ikke at gøre denne historie for lang, har jeg valgt nogle enkelte oplevelser.

Vi startede den første dag med fællesspisning på Agger kro. Et hyggeligt sted, hvor vi fik vores egen sal til spisningen, god og

billig dansk mad, fin stemning, der ikke blev mindre, da det viste sig at værten var lidt af en underholder.

Vi havde observeret, at der i bunden af lokalet befandt sig div. musikinstrumenter, men til hvad, det fik vi snart svar på.

Værten satte sig tilrette og spillede en halv time, hvor vi sang og blev underholdt til alles tilfredshed, en rigtig fin aften.

Vejret var en lidt blandet fornøjelse, ikke så varmt med skiftende skydække, men uden regn. Dette var meget udpræget

på vores tur til Fur, som startede med truende skyer og blæsevejr, men det blev bedre.

Vi fik en kort fortælling om Furs historie af en af de lokale, hvorefter turen gik ud i det kuperede Fur terræn, med blandt andet besøg på Fur Bryghus. En spændende og lærerig tur.

En anden af de rigtige gode oplevelser var turen til Mors.

Vi kørte i bil derover, hvorefter vi cyklede rundt i det meget kuperede terræn, en smuk naturoplevelse, hvor vi fik set en del

af Øens seværdigheder.

Endelig ikke at forglemme vores guidede tur i Nationalpark Thy, med alle de oplevelser det gav.

Så mangler kun forklaringen på åbningen af vores restaurant.

Vi havde under vores tidligere besøg observeret, at en restaurant i umiddelbar nærhed af vores lejligheder, så meget lukket

ud. Efter gentagende forsøg på at komme i kontakt med nuværende og tidligere ejere, lykkedes det os at få genåbnet stedet, hvor vi indtog vores aftens måltid. Det var i øvrigt Sct. Hans Aften.

Det var ok, men heller ikke bedre. Får næppe en Michelin stjerne.

Hvis vi kunne have fået Agger Kro igen, havde vi taget den. Men der var optaget.

Der kunne fortælles meget mere om turen, men jeg vælger at stoppe her, og sige en stor tak til alle dem, som var med.

Grundet vores tur til Agger blev vores besøg i TOUR DE PRÆSTØ af noget sparsomt karakter, men vi vender tilbage til næste år.

Vi var også igen i år repræsenteret i Lolland Rundt, dog ikke med så mange som tidligere. Men vi kan så glæde os over at vi

nu har 2 personer i bestyrelsen for Lolland Rundt, så vi arbejder på at flytte Lolland Rundt til Sjælland.

Lørdag d.30 september var det så tid til vores årlige høstfest i Fladsåhallen.

Festudvalget havde igen i år gjort et stort stykke arbejde, for at gøre dette til noget særligt.

Fantastisk flot pyntet, både i sal og på borde.

Maden var i år lagt i hænderne på de 3 mad eksperter Marianne, Kirsten og Mette med div. hjælpere, og vi blev ikke

skuffede, hverken på mængden eller kvaliteten, et fantastisk måltid.

Som noget nyt var musikken lagt i hænderne på mig, og jeg syntes selv det gik ok.

En fantastisk aften og en stor tak til alle der bidrog til dette.

Jeg håber det er en tradition, som vil fortsætte.

Dagen efter var der Brugsløb, som i år havde den særlige tvist p.g.a. barnedåb i Fladsåhallen, at vi også havde lagt opstart af

M.T.B sammen med dette.

Dette blev en så stor succes, at vi har tænkt at gøre det samme til næste år.

Tak til Flemming og Brugsen.

Så var det tid for nogen at starte op på nogle af vinterens øvrige sysler, her tænker jeg på gymnastikken på Holsted skole, og

Svømningen i Fladsåhallen, under ledelse af henholdsvis Karen og Lotte.

En stor tak til jer to for det store arbejde i lægger i klubben

Jeg ved begge ting er en stor succes, og til stor glæde for dem som deltager, der er fra 10-20 deltagere hver gang på disse

hold.

Så kom ikke og sig vi ikke er alsidige. Der går så galt rygter om en strikkeklub.

Søndag d.17 december var det tid til juleafslutning, traditionen tro med gløgg og æbleskiver, lidt færre deltagere end normalt.

Vi tog hul på året 2018 med et tilbud om M.T.B kursus i samarbejde med D.G.I vores nye samarbejdspartner.

Vi er blevet medlem af D.G.I i stedet for D.C.U prisen er stort set den samme, men vi mener det er bedre for os, større

kontakt, da vi næsten har dem i vores baghave (Præstø). Der deltog mig bekendt 8 personer.

Jeg vil i den forbindelse også prøve at få D.G.I lidt tilbage på det folkelige spor.

Man har i år haft forskellige foredrag og andet som jeg har deltaget i, som henvender sig til et mere professionelt publikum.

Vi sluttede af med vores eget førstehjælpskursus.

Som omhandlede hjertemassage, samt et besøg af en paramediciner, som fortalte om hvorledes vi forholder os ved ulykker.

Dette var en stor succes med stor spørgelyst undervejs.

En stor tak til John Jacobsen med familie.

Tro nu ikke jeg har glemt jer, alle jer fra seniorudvalget, som lægger et kæmpe arbejde i specielt jeres fredagsture.

Det vil her være en umulig opgave at fortælle om alle de ture og arrangementer i har stået for i årets løb.

I den forbindelse vil jeg henvise til vores hjemmeside.

En stor gruppe mennesker, som nu er ude af arbejdsmarkedet, har stor fornøjelse af jeres tiltag og påfund.

Jeg deltager gerne så ofte, som jeg kan, og har stor glæde deraf.

Jeg vil i den forbindelse sige at dette er jo ikke kun er for folk som er ude af arbejdsmarkedet, der kan deltage. Hvis man

engang imellem har en fredag fri, er man hjertelig velkommen. En stor tak til alle i seniorudvalget.

Men for nu ikke at tro at træerne vokser ind i himmelen, så har vi et snigende problem, som bliver større som tiden går, hvis

ikke vi gør noget ved det.

Vi er i år 93 medlemmer, hvor de 70 er aktiv cyklende (mindst 3 gange om året) med gennemsnitsalder på 65,1 år.

Alle kan jo regne ud at om 10 år er gennemsnitsalderen steget til 75 år, og da vil vi næppe være 70 medlemmer der cykler,

hvis vi ikke får nogen nye.

Jeg vil skynde mig at sige, for ikke der skal opstå misforståelser, at de 23 som ikke er aktive på cykel er vi lige så glade for at

have hos os, som alle de andre.

Vi har i årets løb gjort forskellige tiltag for at synliggøre os i lokalsamfundet.

Ved naturens dag havde vi Poul Erik, John maler og Flemming ude at cykle i kommunen, med utrolig ringe tilslutning. Bedre gik det ikke ved Aktiv Fritid d. 20/8 i Fladsåhallen, hvor vi havde en stand, som blev bemandet af Tove og Susanne, som ligeledes var ringe besøgt. Også ved Brugsløbet, forsøgte vi at kapre medlemmer, men uden større held.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at vi i år vil gøre en større indsats, for at få nye medlemmer.

Vi vil som noget nyt belønne alle gamle medlemmer med 1 års kontingents frihed, hvis man skaffer et nyt medlem.

I kan også allerede nu begynde at tænke på næste års store 2 års tur.

Som efter al sandsynlighed kommer til at finde sted i det Østlige Sønderjylland, i den sidste uge af juni 2019.

Alt i alt er cykelsæsonen 2017 gået rigtigt godt, med god tilslutning til sommercykling, det kniber lidt med M.T.B om søndagen her om vinteren

Jeg vil til sidst gerne takke alle. Også dem jeg har glemt for et endnu fantastisk år i lov cykel motion.

Det er en fornøjelse at være formand for en flok af så positive medlemmer som jer.

Spørgsmål til formanden: Ingen spørgsmål

Beretning blev godkendt

Punkt 3

Kassereren fremlægger revideret regnskab:

Regnskab blev fremlagt og gennemgået.

Kassererenoplysteendvidere atklubbenhavde 93 medlemmer

Spørgsmål vedrørende budget for næste år. Kassereren oplyste, at der ikke blev udarbejdet budget for næste år.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4

Fastsættelse af kontingent for 2018:

Ingen ændring i betaling af kontingent.

200,00 kr. for medlemskontingent

400,00 kr. for familiekontingent

Punkt 5

Indkomne forslag:

Der var Ikke indkomne nogle forslag

Punkt 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jan Olsen

Genvalg for 2 år.

Susanne Rasmussen

Genvalg for 2 år.

Valg af bestyrelsessuppleanter:

Pia Haff Mortensen

Genvalg for 1 år

Elise Olsen ønskede ikke genvalg

GerdaSvenssonblev valgt for 1 år.

Valg af revisor:

Gerda Svensson

Genvalg

Valg af revisorsuppleant:

John Jacobsen

Genvalg

Punkt 8

Eventuelt:

Peter: Fortalte, at Seniorudvalget holdt møde 1 gang hvert halve år, hvor de næste halve års større arrangementer blev fastlagt. Det blev understreget, at alle medlemmer kan deltage i fredagsturene

Festudvalget: Peter ønskede at trække sig fra festudvalget. Festudvalget gør et stort stykke arbejde for at gøre den årlige cykelfest til en mindeværdig oplevelse. Festudvalget arbejder videre med planlægning af festen i 2018 og finde en afløser for Peter.

Jan: Orienterede om muligheden for om tirsdagen at starte kl. 18.00 og slutte kl. 20.00   i stedet for at starte kl. 18.30. Efter en del udveksling af fordele og ulemper, var der enighed om, at vi ved sæsonstart i slutningen af marts vil starte kl. 18.00 - i første omgang som en prøve.

Flemming: Orienterede om klubbens tur den 10.06.18 til Lolland og Fejø, hvor der vil være afgang fra Kragenæs kl. 9.00

Jan: Orienterede om, at cykelferien (som klubben arrangerer) i 2019 i juni måned indtil videre er planlagt til Sønderjylland. Der vil løbende komme flere oplysninger.

Jan: Orienterede om værgekampagne for at skaffe nye medlemmer til klubben. Skaffes et nyt betalende medlem, bliver den person som skaffer det nye medlem kontingent fri i det år medlemmet er indmeldt.

Jan: Orienterede om indkøb af cykelstativ til 4 cykler, der kan lånes af medlemmerne. Cykelstativet vil stå hos Malermester Birthe Olsen. Husk! at lånes cykelstativ skal der anskaffes en nummerplade.

Annie: syntes, at det fungerer godt med vores nye klubhus i Fladså Hallen.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, og generalforsamlingen blev afsluttet.

Generalforsamling 2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Tirsdag den 27. februar 2018 klokken 18.30 i Fladså Hallens selskabslokaler -  og vi starter som traditionen byder, med lidt forplejning.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE § 7.

1. Valg af dirigent og to stemmetæller.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for 2018.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og s uppleanter samt  revisor og  suppleant. 

7.  Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før, generalforsamlingen afholdes.

Med venlig hilsen

Jan Olsen

formand

Generalforsamling 2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Tirsdag den 28. februar 2017 klokken 18.30 i Fladså Hallens selskabslokaler -  og vi starter som traditionen byder, med lidt forplejning.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE § 7.

1. Valg af dirigent og to stemmetæller.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.