LCM Vedtægter

VEDTÆGTER  FOR LOV CYKEL MOTION

 § 1.


Klubbens navn: Lov Cykel Motion

Signatur: L.C.M.

Stiftet: 11. Januar 1988

Hjemsted: Fladså Kommune  


§ 2.


 Lov Cykel Motion har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme samt ved anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


§ 3.


Stk. 1. Et medlem er optaget i klubben, når der er betalt kontingent og et eventuelt indskud. Alle medlemmer modtager et eksemplar af klubbens vedtægter.


Stk. 2. Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører sletning af medlemskabet.


§ 4.


Stk. 1. Kontingentets størrelse og eventuelt indskudsfastsættelse af generalforsamlingen.


Stk. 2. Der indrømmes kontingentreduktion, som fastsættes af bestyrelsen, når flere i en familie er medlemmer.


Stk. 3. Regnskabsåret går fra 1. januar til 32. december. De afsluttede regnskaber for klubbens midler afleveres til revisorerne senest 10 februar.


Stk. 4. De reviderede regnskaber for klubbens midler og eventuelle fonde forelægges på den ordinære generalforsamling.


Stk. 5. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Efter tur afgår en revisor og en revisorsuppleant hver år. Genvalg kan finde sted.


Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer har til enhver tid ret til at efterse og kontrollere klubbens regnskab.


Stk. 7. Kassereren fører klubbens regnskab. Kassererens kontante kassebeholdning bør ikke overstige, hvad der skønnes nødvendigt til de løbende udgifter. Den øvrige formue anbringes i pengeinstitut.


Stk. 8. Kassereren fører en kassebog og et medlemskartotek med oplysning om hvert  medlems navn, adresse, fødselsdato- og år samt eventuelt telefonnummer.


§. 5.


Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter vælges på generalforsamlingen.


Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig.


Stk. 3. Valgperioden er 2 år. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.


Stk. 4. Bestyrelsessuppleanter vælges hvert år


Stk. 5. Kun et medlem med amatørcykellicens kan vælges til bestyrelsen.§. 6.


Stk. 1. Bestyrelsen afholder møde efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 4 af dens medlemmer inklusive formanden er tilstede.


Stk. 2. Ved afstemninger i bestyrelsen kræves almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Stk. 3. bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg efter behov.


Stk. 4. Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig overfor generalforsamlingen efter almindelige retsregler. Bestyrelsen kan efter egen beslutning afholde visse repræsentationsudgifter.


Stk. 5. Sekretæren fører klubbens beslutningsprotokol. Af protokollen skal fremgå referater af bestyrelsens beslutninger samt referater af alle generalforsamlinger.


§. 7.


Stk. 1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der alene kan vedtage, ændre eller ophæve klubbens love.


Stk. 2. Generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i februar måned og skal indvarsles senest 14 dage før.


Stk. 2A. Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist elektronisk, hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen på sædvanlig måde som fysisk møde eller der af andre grunde findes særlig anledning til at afvikle mødet helt eller delvist elektronisk.


I givet fald skal bestyrelsen sikre, at mødet afvikles ved brug af et elektronisk system, der sikrer en betryggende deltagelse og afvikling, og der skal informeres nærmere herom i indkaldelsen til mødet. Bestyrelsen kan i en sådan situation foretage de fornødne afvigelser fra de fastsatte regler for generalforsamlingen, men kun i det omfang dette er nødvendigt for at sikre mødets gennemførelse og under behørig hensyntagen til foreningernes ret til forholdsmæssig indflydelse.


Ved en delvis elektronisk generalforsamling forstå et møde, der afvikles fysisk, men hvor der som supplement er mulighed for at deltage elektronisk.


Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal minimum indeholde:

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2.Formanden aflægger beretning

3.Kassereren aflægger revideret regnskab

4.Fastsættelse af kontingent

5.Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

6.Valg af revisor og revisorsuppleanter

7.Indkomne forslag

8.Eventuelt.


Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.


Stk. 5. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer.


Stk. 6. Afstemning til generalforsamlingen kan alene ske ved personligt fremmøde


Stk. 7. Alle medlemmer der er fyldt 14 år, har stemmeret.


§ 8.


Stk. 1. Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, men skal dog ske ved skriftlig afstemning hvis 1. medlem begærer dette.


Stk. 2. Ved afstemninger på generalforsamlingen kræves almindelig stemmeflerhed. Ved afstemning om vedtægtsændringer eller eksklusion kræver dog 2/3 flertal.


Stk. 3. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten og formanden underskriver det fra generalforsamlingen i beslutningsprotokollen optagne referat.


Stk. 4. Såfremt bestyrelsen eller 1/3 af generalforsamlingens medlemmer ønsker det, kan et af generalforsamlingen vedtagne forslag undergives urafstemning. Til forslagets bortfald kræves, at et flertal af de i urafstemningen deltagende medlemmer – dog mindst 30 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer – har stemt imod forslaget.


§ 9.


Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når klubbens bestyrelse beslutter det, eller når mindst ¼ af samtlige klubbens skriftligt begærer det, og da senest 5 uger efter begæringens modtagelse. I begge tilfælde med angivelse af dagsorden.


Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af medlemmerne er mødt op. I modsat fald skal der i indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.


§ 10.


Stk. 1. Klubben kan opløses, såfremt 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 5 ugers interval har truffet beslutning herom.


Stk. 2. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Hjerteforeningen.


§ 11.


Disse vedtægter, der er vedtaget på klubbens generalforsamlingen 26. Maj 2021, træder i kraft straks efter generalforsamlingen.


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

13.07 | 15:14

vores nye e-mail adresse
med venlig hilsen
john og birgit

...
14.09 | 15:37

Det tror jeg der er mange som vil kunne bruge. I øvrigt vil jeg gerne tilbyde alle medlemme 10% rabat hos Uniwatches.dk hvis det var noget?

...
26.02 | 15:38

Lige en opgave Flemming. - En "lovbook" kun for klubbens medlemmer til opfordringer til ture - til beretninger om ture - til billeder - til køb/salg - osv.

...
26.02 | 15:26

Et sted hvor man kunne skrive - jeg kører der og der i morgen - er der nogen, der vil med? - Kunne måske ligefrem blive Lov Cykelmotions Facebook?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE