Generalforsamling LCM


Referat af Generalforsamling 2021

 


Generalforsamling i Lov Cykelmotion den 26/5-2021


Sted: Fladså Hallen

Antal deltagere: 38


Dagsorden ifølge vedtægter.


Punkt 1.


Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

Dirigent: Per Jannerup

Stemmetællere: Ole Kronberg og Poul Henning Christoffersen


Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.


Punkt 2.

Formandens beretning.


         Formandens beretning

 

På grund af Corona og lille forsamlingsforbud indendøre, var det ikke muligt at afholde generalforsamling som vedtægterne foreskriver den sidste tirsdag i februar (den. 23. februar) i 2021, derfor afholdes generalforsamlingen i dag onsdag den. 26.05.2021, hvor forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer.

 

Først vil jeg takke alle medlemmer i LCM og bestyrelsen for at støtte op om vores klub -  i disse Coronatider.

 

Efter generalforsamlingen i februar 2020, konstituerede bestyrelsen sig og ny formand blev Tove Kyhn Madsen, næstformand Flemming Wrist- Knudsen, kasserer Annette Olsen, sekretær Pia Mortensen, bestyrelsesmedlem Jan Olsen (som efter 17 år som formand abdicerede) Gerda Svensson og Sussie Olsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter. Med alle poster på plads, var vejen nu banet frem til at bestyrelsen kunne komme i gang med deres arbejde.

 

Men - I midten af marts 2020 holdt regeringen pressemøde, og så blev livet i Danmark - ja i hele verden meget anderledes. Store dele af Danmark og verden blev lukket ned og vores cykelklub med. Vi skulle have været på en forlænget weekendtur til Samsø i maj 2020, som Peter og Merethe havde lavet et flot forarbejde til, denne tur blev desværre også aflyst. Håber, at tur kan blive til noget i 2022?

 

Vi måtte cykle alene og mødtes kun sporadisk med få mennesker. Vi var dog mere heldige end mange andre steder i verden, hvor der bl.a var udgangsforbud.

Sommeren kom, og coronasmitten var aftagende, og de stramme regler blev delvist ophævet. Vi kunne komme i gang igen med at cykle i grupper tirsdag, fredag og søndag.

Kaffe blev skiftet ud med øl/sodavand, og kagen blev tilberedt med gummihandsker, afsprittet hænder og i behørig afstand på flere m. mellem personerne.

Sommersæsonen blev afsluttet sidst i september med smørrebrød, men så var det også slut for denne gang. Corona epidemien begyndte igen at få tag’ i det danske folk og afslutningsfesten blev aflyst.

 

Opstart af vintersæsonen i starten af oktober blev lidt anderledes end den plejede, da Daglig’ Brugsen i Mogenstrup måtte aflyse det årlige Brugsløb pga Corona. Daglig’ Brugsen ville os det godt og sponserede i stedet pølser og brød, som blev indtaget på Åvej i Lov, så kom der alligevel en god opstart på vintersæsonen.Tak til Daglig Brugsen for fortæring og Sussie og Rene for at lægge have og grill til.

 

Sidst i oktober blev forsamlingsforbuddet sænket fra 50 til 10 personer, hvilket betød at vi måtte dele os i mindre grupper, når vi skulle cykle. I starten af januar blev forsamlingsforbuddet sænket til 5 personer, så måtte cykelklubben lukke ned igen og juleafslutning og tøndeslagning blev aflyst. I slutningen af februar blev der igen åbnet lidt op og vi måtte cykle helt op til 25 i en gruppe

 

Ved opstart af sommersæsonen 2021 den. 28 marts måtte vi igen samles 50 personer udendørs, og vi godt fra start. Vi får stadig drikkelse og kage om tirsdagen, og i sommersæsonen 2021 har bestyrelsen valgt, at det er gratis som kompensation for de mange nedlukninger.

 

Trods mange forhindringer på vejen har vi kunnet cykle meget af tiden og nyde hinandens selskab i behørig afstand og godt afsprittet.

 

Vi har forskellige udvalg i klubben.

 

Cykelferie udvalg: Består af Flemming Wrist-Knudsen og Jan Olsen. De har planlagt mange herlige ture hvert andet ulige år for klubben, og i juni 2021 går turen til Sæby. Vi glæder os, jeg ved, at de lægger et stort arbejde I at finde lige det rigtige sted, så vi i klubben kan få en dejlig uge sammen.

 

Fredags/seniorudvalg : Dette udvalg består af Peter Pedersen, Frode Jacobsen, Anni Madsen, Flemming Wrist-Knudsen, Per Jannerup, Inger Fossing og Susanne Knörr. De koordinerer cykelturene om fredagen. Der er altid stor tilslutning til turene hvad enten det er en almindelig fredags tur med afgang fra hallen eller ture til spændende steder. Herligt at have dette udvalg i klubben, som arrangerer så mange spændende ture.

 

Søndagsudvalget : Består af Sussi Olsen, Pia Mortensen og Tove Kyhn Madsen, dette udvalg kom i stand for at det arbejdende folk også får mulighed for at opleve en anderledes cykeltur. Udvalget koordinerer de ture som cykles den første søndag i måneden. Her er også rigtig fin tilslutning, og Lolland blev i 2020 cyklet igennem på kryds og tværs.

 

Festudvalget : Et nyt festudvalg er på bedding og består Indtil videre af Anni Madsen, Jan Olsen og Susanne Knörr, der er plads til flere. Arrangerer vores cykelfest i slutningen af september og i år er det lørdag den 25.09.21 i Fladså Hallens festlokaler. Håber der er mange som har mulighed for at komme, da det altid er er festlig oplevelse. Tak til det afgående festudvalg.

 

Gymnastik : Midt i oktober og frem til start sommercykling, var der gymnastik på Susåskolen Holsted i Næstved fra 19:00-21:00. Karen Jensen har i mange år stået for gymnastikken (og tak for den store indsats), men i sidste sæson overlod Karen taktstokken til Merethe Sørensen. Desværre blev det kun til ca. 6 gange - indtil det blev lukket ned pga Corona. Merethe er klar på endnu en sæson og håber på, at lidt flere medlemmer får lyst til en omgang frisk motion.

 

Svømning : Her har svømmehallen været under reparation hele sidste år og frem til nu, men håber, at vi atter kan komme i gang med svømning til oktober med Lotte som svømmelærer.

 

Tilmelding til cykelløb : Sussi Olsen, har ikke haft så meget at lave, da alle løb har været aflyst, men måske kommer der mere gang i den til næste sæson.

 

Jeg vil gerne takke Brian og hans stab i Fladså Hallen for et rigtig godt samarbejde, da der pga af Corona har været en del justeringer på vejen.

 

Vi var ca. 80 medlemmer i sidste sæson og de fleste af os i den lidt høje aldersgruppe, og det er nogle rigtige gode medlemmer som støtter op om klubben i medgang og modgang. Men for at vi ikke skal uddø lige som dinosaur, håber vi meget på flere medlemmer, som er lidt yngre, men hvordan får vi fat i disse medlemmer? Vi har opslag på Facebook, aktiv hjemmeside, delt flyers ud, været med i forskellige arrangementer i Fladså Hallen mm. Tiltag efterlyses??

 

Sidst i August 2021 forventes alle i DK at være vaccineret, jeg håber på, at vi alle får en mere almindelig dagligdag, som smitter af på vores aktiviteter i LCM.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning, der blev godkendt.


Punkt 3.

Kassereren fremlægger revideret regnskab.


Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt uden kommentarer.


Punkt 4.

Fastsættelse af kontingent.

Der er ingen ændring i betaling af kontingent:

200 kr for medlemskontingent

400 kr for familiekontingent

Dette blev godkendt .Punkt 5.

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.


Bestyrelse:

Tove Kyhn Madsen.           :  Genvalgt

Flemming Wrist-Knudsen. :  Genvalgt

Annette Olsen.                    :  Genvalgt


Bestyrelsessuppleanter:

Gerda Svensson.                 :  Genvalgt

Sussie Olsen.                      :  Genvalgt


Punkt 6.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor.                               :  Keld Skov Jensen

Revisorsuppleant.               :  René Olsen


Punkt 7.

Indkomne forslag.


Bestyrelsen foreslår en tilføjelse af de nuværende vedtægter. Det drejer sig om afholdelse af Digital Generalforsamling, som foreslåes indsat under § 7. som stk. 2A.

Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist elektronisk, hvis force majeure-

forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen på sædvanlig måde som fysisk møde eller der af andre grunde findes særlig anledning til at afvikle mødet helt eller delvist elektronisk.


I givet fald skal bestyrelsen sikre, at mødet afvikles ved brug af elektronisk system, der sikrer en betrykkende deltagelse og afvikling, og der skal informeres nærmere herom i indkaldelsen til mødet. Bestyrelsen kan i en sådan situation foretage de fornødne afvigelser fra de fastsatte regler for generalforsamlingen, men kun i det omfang dette er nødvendigt for at sikre mødets gennemførelse og under behørig hensyntagen til foreningens ret til forholdsmæssig indflydelse.


Ved en delvis elektronisk generalforsamling forstås et møde, der afvikles fysisk, men hvor der som supplement  er mulighed for at deltage elektronisk.”


Der var en drøftelse af, hvordan en sådan digital generalforsamling i praksis skulle foregå.

Sussie Olsen kunne fortælle om sine erfaringer med deltagelse i en digital generalforsamling med 175 medlemmer. 

Bestyrelsen var samlet i et lokale og medlemmerne var tilsluttet digitalt via mail og kode og havde mulighed for at chatte med bestyrelsen. Dette fungerede fint.


Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning og vedtaget med alle stemmer for forslaget. Hermed er vedtægternes § 8 st. 2

opfyldt: “Ved afstemning om vedtægtsændringer eller eksklusion kræves 2/3 flertal på generalforsamlingen”.


Punkt 8.

Eventuelt:


Formanden havde en henstilling til medlemmerne om at vi  tager cykelskoene af,  når vi efter cykling går ind i lokalet tirsdag aften. Der er nyt gulv i lokalet. Dette tager skade, når man går på det med cykelsko.

Der kom forskellige fantasifulde forslag fra medlemmerne om at lægge løbere/tæpper på gulvet, men konklusionen blev, at man tager skoene af.


Sussie Olsen oplyste, at Lolland Rundt ikke bliver gennemført

som vanligt, men der blive arrangeret et en-dags  cykelløb. Der er mulighed for at indkvartere sig på vandrerhjemmet, campingpladsen og teltpladsen samt at bestille mad.

Sussie har lavet lister, hvor man kan skrive sig på hhv løb, overnatning og madbestilling.

Listerne ligger i løbsbogen som man kan skrive i om tirsdagen.

Tilmeldingsfrist 6. juli.


Dirigenten blev takket og generalforsamlingen afsluttet.


Efter generalforsamlingen samledes bestyrelsen og konstituerede sig på følgende vis:


Tove Kyhn Madsen.             :  Formand

Flemming Wrist-Knudsen.   :  Næstformand

Annette Olsen.                      :  Kasserer

Jan Olsen.                             :  Bestyrelsesmedlem

Pia Haff Mortensen.             :  Sekretær

Gerda Svensson.                   :  Suppleant

Sussie Olsen.                        :  Suppleant
 

 

 

 


 

Dagsorden til generalforsamling 26.05.21

Ordinær generalforsamling  

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Lov Cykel Motion onsdag 26.05.2021 i Fladså Hallen kl. 19:00

 

Ved lokal nedlukning på grund af Corona aflyses generalforsamlingen.

 

På grund af Corona restriktionerne skal alle de medlemmer som ønsker at deltage i generalforsamlingen kunne fremvise et coronapas som er en dokumentationen for at du enten er færdigvaccineret for 14 dage siden inden afholdelse af generalforsamling, er tidligere smittet eller er testet negativ inden  for de sidste 72 timer. Endvidere skal der bruges værnemidler (mundbind eller visir), når du ikke sidder ned.

 

Bestyrelsen har valgt kun at servere drikkelse. Til næste generalforsamling februar 2022, håber vi igen at kunne udvide forplejningen til noget spiseligt.

 

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20 vil der være orientering om klubbens tur til Sæby i uge 25

 

Dagsorden ifølge vedtægterne § 7.

 

1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2.     Formanden aflægger beretning

3.     Kassereren aflægger revideret regnskab

4.     Fastsættelse af kontingent for 2021

5.     Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

 

Bestyrelse:

Tove Kyhn Madsen – villig til genvalg

Flemming Wrist- Knudsen – villig til genvalg

Annette Olsen – villig til genvalg

 

Bestyrelsessuppleanter:

Gerda Svensson – villig til genvalg

Sussie Olsen – villig til genvalg

 

6.     Valg af revisor og revisorsuppleant 

7.     Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår en tilføjelse af de nuværende vedtægter. Det drejer sig om afholdelse af Digital Generalforsamling, som foreslåes indsat Under § 7. som stk. 2A.

“Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist elektronisk, hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen på sædvanlig måde som fysisk møde eller der af andre grunde findes særlig anledning til at afvikle mødet helt eller delvist elektronisk.

 

I givet fald skal bestyrelsen sikre, at mødet afvikles ved brug af et elektronisk system, der sikrer en betryggende deltagelse og afvikling, og der skal informeres nærmere herom i indkaldelsen til mødet. Bestyrelsen kan i en sådan situation foretage de fornødne afvigelser fra de fastsatte regler for generalforsamlingen, men kun i det omfang dette er nødvendigt for at sikre mødets gennemførelse og under behørig hensyntagen til foreningernes ret til forholdsmæssig indflydelse.

 

Ved en delvis elektronisk generalforsamling forstå et møde, der afvikles fysisk, men hvor der som supplement er mulighed for at deltage elektronisk.”

 

8.     Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 

 

Med venlig hilsen

Tove Kyhn Madsen, formand 

Generalforsamling 2021 udskudt

Generalforsamling som var planlagt til tirsdag den 26.02.2021 er udsat på ubestemt tid pga. covid-19 situationen.
Forsamlingsforbuddet er på 5 personer indtil videre til den 28.02.2021.

Vi forventer at kunne gennemføre generalforsamlingen på et senere tidspunkt - forhåbentlig i løbet af foråret 2021. 

Når det igen bliver muligt at afholde generalforsamling, vil medlemmerne blive indkaldt 14 dage før afholdelsen.

Tove Kyhn Madsen
Formand LCM


referat fra generalforsamlingen 2020

Generalforsamling i LOV CYKEL MOTION tirsdag den
 25.02.2020

Sted: Fladså Hallen
Antal deltager: 
Ca. 55

Dagsorden ifølge vedtægterne

Punkt 1
Valg af dirigent og stemmetæller:
Dirigent: Per Jannerup
Stemmetæller: Keld Jensen og Poul Henning Christoffersen

Dirigent kunne konstatere at generalforsamling var rettidigt indkaldt.

Punkt 2
Formandens beretning:

“Generalforsamling.”

“min beretning starter lige netop her for et år siden hvor 60 festklædte mennesker (i alt fald påklædte) var samlet til vores årlige generalforsamling med tilhørende smørrebrød, kaffe kage øl og vand. Der skete ikke de store ændringer da alle blev genvalgt. Så alt forløb planmæssig uden de store optøjer og håndgemæng.

Som altid havde vi opstart hvor året går fra vinter til sommertid. 50 mennesker var samlet i rimeligt godt vejr. Der som altid blev afsluttet med Elises pølsehorn og 2 kolde fra kassen, ja det har taget overhånd.

Så gik det ellers slag i slag til midt i juni hvor vi skulle afsted på vores 2års tur, som i år gik til Sønderjylland. Vi var denne gang ca. 50 medlemmer. Som havde ønsket at bruge 5 dage af deres ferie på denne tur. Nogle havde valgt at bo på campingplads, andre på feriecenter Fisknæs. Vi var begunstiget af godt vejr næsten alle dage, uden nogen vind af betydning. Nu er det jo altid svært at fortælle om noget, man selv har været med til at tilrettelægge, men jeg tør godt sige at vi havde en pragtfuld tur. Vi fik set en masse spændende ting og steder. Sønderjylland er et pragtfuldt sted for oplevelser af alle slags.
Men Sønderjylland er ikke fladt, hvilket jeg tror kom bag på mange, så vi måtte kæmpe vore kampe. Jeg kunne fortælle i lang tid om vores fælles oplevelser, men dem der var med kender dem jo godt, og til alle jer som ikke var med, i får chancen igen i 2021 et nyt sted. Jeg kan kun opfordre alle der har tid, til at melde sig, da dette i høj grad er med til at samle klubben, på et andet plan end kun cykling.
Vi vil under eventuelt se billeder fra turen, og snakke om den kommende tur i 2021.


Vi havde i bestyrelsen længe gået og snakket om at lave et aragement hvor dem der er arbejdsramte også kunne deltage. Så lørdag den 17. august var der afgang til folkeskoven i Tappernøje. Alle var velkomne med børn børnebørn. En tur med cykling, skattejagt og fællesspisning. 

Og nu til det sure opstød. Det var en god tilrettelagt tur hvor dem der var til stede, efter eget udsagn havde en fortræffelig dag, trods vejret, det regnede en del. Men hvor var alle i andre, nu ved jeg godt af egen erfaring, at vi er et fortravlet folkefærd der har en masse gøremål, men jeg vil alligevel opfordre til at man slutter op om sådanne tiltag. Vi har jo ikke så mange af disse fælles arrangementer i årets løb.

Det næste store fælles arrangement skulle have fundet sted den sidste weekend i september, nemlig vores klubfest, men af forskellige uransalige årsager var stedet booket til anden side, så vi måtte flytte det til oktober måned.

Søndag d. 29. september var det tid til vores årlig tilbagevendende brugsløb.
På dagen lidt blandet vejr. Igen i år et pænt fremmøde fra LCM. Et af de steder vi specielt kommer for hyggens skyld, det gode traktement, altid i rigelige mængder, og en god stemning. Tak til Flemming og Brugsen.

Nu er lov cykel motion jo andet end cykling, så efter efterårsferien starter vores to andre aktiviteter op, nemlig gymnastik under ledelse af Karen, og svømning ved lotte. To rigtig gode tiltag, som jeg ved rigtig mange har glæde af, også vores passive medlemmer, hvis jeg må sige det uden at fornærme nogen. En stor tak til jer to, håber I vil blive ved.

Den 26. september kunne vi så holde den udsatte klubfest. En klubfest som i år var lidt anderledes da vi fik maden udefra. En god ide da det aflaster en del personer som så kan deltage mere aktivt i selve festen. Vi var ca.50 personer som havde en god aften med meget snak og dans, til stor glæde for mig som stod for musikken. Jeg kan igen kun opfordre til at slutte op om klubfesten, så den kan bestå i mange år endnu. En stor tak til festudvalget for et fremragende forarbejde med borddækning, indkøb og meget mere.

Året slutter med gløgg og æbleskiver i december måned. Igen et festligt indslag, hvor der var alt i rigelige mængder.

Igen i år har der været livlig aktivitet i fredagsklubben. Som har et mægtigt program,
Jeg ved de hygger sig rigtigt meget, og glæder sig til hver fredag. En stor tak til ledelsen og alle, der byder ind div. ture og andet.

I den forbindelse kig på vores hjemmeside, og få et indblik i hvad der foregår i klubben.

Bemærk venligst vi har fået ny halbestyrer, tag godt imod ham, En flink fyr, som helt klart er på brugerens side. 

I øvrigt en tak til min bestyrelse og alle som har fået året i klubben til at glide på bedste vis.

Og nu sidder jeg så her, 17 år er gået siden jeg tiltrådte som formand. En dejlig tid for mig, som fik lov til at opleve, deltage og sætte mit præg på klubben, men alting har en ende, så jeg har besluttet at stoppe som formand, og give posten videre til en anden.

Tak til alle i klubben, som har været med til at gøre opgaven til en fornøjelse.


Hilsen den afgående formand.”
                                                         
Spørgsmål til formanden: Ingen spørgsmål

Beretningen blev godkendt

Punkt 3
Kassereren fremlægger revideret regnskab 2019:
Regnskabet blev omdelt og gennemgået. 
Overskud på 4.347,43 kr. 
Kassebeholdning på 30.133,41 kr.

Spørgsmål til kassereren:
Anne Grethe Jensen havde et spørgsmål vedrørende kaffe/kage kassen tirsdag, om den gav underskud? Annette svarede, at det løb nogenlunde rundt. 

Regnskabet blev godkendt

Punkt 4
Fastsættelse af kontingent for 2020:
Ingen ændring i betaling af kontingent. 
200,00 kr. for medlemskontingent 
400,00 kr. for familiekontingent

Punkt 5
Indkomne forslag:
Der var Ikke indkomne nogle forslag

Punkt 6
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Jan Olsen: Er villig til genvalg, men ønsker ikke længere at fungere som formand
Ingen modkandidater - Genvalgt for 2 år. 

Susanne Rasmussen: Ønsker ikke genvalg 

Pia Mortensen: Nyt bestyrelsesmedlem 
Ingen modkandidater - Valgt for 2 år. 
 
Valg af bestyrelsessuppleanter:
Gerda Svensson:
Ingen modkandidater - genvalgt for 1 år. 

Sussie Olsen:
Ingen modkandidater - Valgt for 1 år


Valg af revisor:
Gerda Svensson

Valg af revisorsuppleant:
John Jacobsen

Bestyrelsen valgte på generalforsamlingen at konstituere sig på følgende måde:
Formand: Tove Kyhn Madsen
Næstformand: Flemming Wrist-Knudsen
Kasserer: Annette Olsen
Sekretær: Pia Mortensen
Bestyrelsesmedlem: Jan Olsen
Suppleant: Gerda Svensson
Suppleant: Sussie Olsen

Punkt 8
Eventuelt:
Seniorudvalget havde sendt et brev til bestyrelsen, omhandlende klubbens ikke cykelaktive medlemmer. Kunne der dannes en gruppe for de forhenværende aktive medlemmer, som kunne mødes - måske en gang om måneden?
Bestyrelsen var åben overfor, hvis nogen af de forhenværende medlemmer havde et ønske om at samles en gang imellem.  Bestyrelsen havde ikke nogen ide om, hvor mange medlemmer det drejede sig om. Tiden vil vise, om der vil være et behov.
Peter Petersen fortsatte, at det kunne jo være, at der var noget ildsjæle, som kunne starte op og mødes.

Anne Grethe Jensen ville høre, om det ville være en god ide, hvis de forskellige underudvalg ved generalforsamlingen kunne komme med en kort beretning som supplement til formandens beretning?

Den afgående formand Jan Olsen blev fejret på behørig vis efter 17 år som formand med sang, billede show og kyssepiger. Stor tak til Jan Olsen

Susanne Rasmussen blev også fejret for hendes 11 år i bestyrelsen. Stor tak til Susanne Rasmussen. 

Flemming Wrist viste billede show fra cykelklubbens tur til Gråsten i juni 2019. 

Den afgående formand sluttede af med at sige tak for god ro og orden ved generalforsamlingen. 


Referent: Tove Kyhn Madsen

Generalforsamling 2020

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.


Tirsdag den 25. februar 2020 klokken 18.30 i Fladså Hallens selskabslokaler -  og vi starter som traditionen byder, med lidt forplejning.


DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE § 7.

1. Valg af dirigent og to stemmetæller.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for 2020.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og s uppleanter samt  revisor og  suppleant. 

7.  Eventuelt. 


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før, generalforsamlingen afholdes.
 

Med venlig hilsen

Jan Olsen

formand


Referat fra generalforsamlingen 2019

Generalforsamling i LOV CYKELMOTION tirsdag den

 26.02.2019

 

Sted: Fladså Hallen

Antal deltager:

Ca 60

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

Punkt 1

Valg af dirigent og stemmetæller:

Dirigent: John Jacobsen

Stemmetæller: Ole Kronberg og Ole Nielsen

 

Dirigent kunne konstatere at generalforsamling var rettidigtindkaldt.

Punkt 2

Formandens beretning:

Formandens beretning kopieres ind i referatet.

  “FORMANDENS BERETNING

Skal man huske året 2018 for noget specielt, må det være den fantastiske varme sommer, der stort set strakte sig over 3 måneder uden næsten en dråbe vand.

Det pudsige er, at der kom ikke flere ud og cykle af den grund i alt fald ikke i klubben.

Så jeg kan bruge det samme, som jeg skrev sidste år.

Alt i alt er cykelsæsonen 2018 gået rigtig godt, med god tilslutning til sommercyklingen, det kniber lidt mere med M.T.B om søndagen her om vinteren.

Men ellers er året jo gået stort set som det plejer, med lidt af de samme ting, som vi kender til.

Vores opstart, hvor vi går fra vinter til sommertid, har fået et lille tvist, nu er det ikke mere pølser og en kold fra kassen, næ nu er det pølsehorn og en kold fra kassen.

En stor tak til Elise for hendes fine traktement, det er vi meget glade for.

Inden dette skete, var undertegnede og Gerda til møde om den meget frygtede og omtalte persondatalov.

Det viste sig dog hurtigt, at vi på den måde vi driver vores forening på, ikke havde noget at frygte.

Flemming har dog kigget på vores hjemmeside, og vi er opmærksomme på hvad der kommer på denne.

Nu er det blevet sådan, at hver andet år har klubben en tur på en uges tid, og året efter er det så seniorklubbens tur.

Så i år var seniorklubben på en forlænget weekendtur til Svendborg

Dette vil Peter fortælle lidt om under eventuelt.

Den 10. juni afholdt vi klubbens store endagstur. Turen gik til Lolland.

Vi mødtes i Kragenæs havn kl. 9.00, og efter en kort briefing fra turens leder Wrist- Knudsen.

Gik turen ud i det Lollandske landskab, hvor vi blandt andet besøgte Dodekalitterne, Ravnsborg Voldsted, Bavnehøj, Knuthenlund, Vesterborg Sø, Museumsvejen, Reventlow Museet, Kong Svends Høj, og Birket kirke og tilbage til Kragenæs havn, hvor vi indtog vores medbragte mad.

Efter vi havde fordøjet maden, tog vi færgen til Fejø.

Vi cyklede lidt rundt på øen, hvorefter der var rundvisning på den gamle mølle, med efterfølgende kaffe og kage på en lun og dejlig eftermiddag.

Færgen gik tilbage til Lolland sent på eftermiddagen.

En dejlig dag var slut, med et hav af oplevelser, en dejlig turguide i skikkelse af Flemming Wrist som fortalte vidt og bredt om alt, hvad vi så og mødte.

Jeg kan kun opfordre til at deltage i denne årlige tur, og være en del af klubbens store fællesskab.

En kæmpe tak til Flemming for en oplevelse af de helt store.

Så deltog vi en tirsdag aften i juni i Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed i Præstø.

Vi besøgte Kirsten og Anders i deres nye hus, efter dog først at have cyklet rundt i Præstø og omegn .

Ugen efter var der Tour De Præstø, hvor vi igen i år var talrigt repræsenteret, i år var der jubilæum for løbet, en lidt tam forestilling.

Igen i år var vi velsignet med godt vejr til Dagli Brugsens årlige aktivitetsdag.

Og igen i år havde vi valgt at have opstart på M.T.B samme dag.

Rigtig mange fra klubben var mødt op i vores røde trøjer, og vi fik en god tur på vores cykler, med det sædvanlige gode depot i Næstelsø, samt rigeligt med pølser og drikkelse ved Brugsen.

I den forbindelse vil jeg gerne takke Brugsen for deres altid store velvilje, når vi har brug for deres hjælp.

Lørdag d.6 oktober var det tid til vores årlige klubfest (høstfest) jeg ved ikke rigtig hvordan dette udtryk har sneget sig ind.

Denne var i år lidt speciel da klubben havde 30-års jubilæum.

Dette syntes vores tidligere formand Karsten Hansen måtte markeres med en revy.

Så han samlede div. aktører, som skulle deltage i denne seance. Vi var til talrige prøver hos, Karsten og i hallen.

Karsten havde lavet en drejebog over slagets gang, med diverse indslag over tidligere tiders Revyer samt en masse nye ting. Dette indbefattede en større aktivitet på div cykler.

Alt dette forløb planmæssigt, og aktører og publikum hyggede sig gevaldigt.

En stor tak til Karsten, som sikkert ikke genkendte meget af det oprindelige manuskript.

Også i år skal lyde en stor tak til festudvalget, for borddækning, pynt, samt alt andet der gjorde det muligt at lave en sådan fest.

Sidst men ikke mindst en stor tak til Marianne Pless og hendes team for en fantastisk middag.

Bemærk venligst at festen tik næste år, bliver rykket til den 26/10 grundet andet arrangement.

Igen i år var vores juleafslutning, med gløgg og æbleskiver godt besøgt, alle hyggede sig og fik talt en masse.

Jeg har i min øresnegl hørt, at der manglede øl, dette vil ikke forekomme igen.                                                                                                                            

Jeg kan vist uden at lyve, sige at det største aktivitetsniveau i klubben står senior gruppen for.

For Igen i år har de lagt et kæmpe arbejde i alle deres aktiviteter.

En masse mennesker er involveret i turplanlægning, bespisning samt div sjove påfund.

Et fantastisk sammenhold blandt alle disse mennesker gør at seniorgruppen, samt udvalget er noget ganske enestående som alle vores omegnsklubber misunder os.

GODT GÅET.

Nu må vi jo ikke glemme alsidigheden i vores klub!

Her tænker jeg på svømning og gymnastik, som så dygtigt ledes af henholdsvis Lotte og Karen, som i år har fået følgeskab af en strikkeklub, jeg ved ikke hvem der har fat i pindende, eller hvordan en optagelse eventuelt finder sted, men det er der sikkert nogen der kan fortælle jer.

Desuden har der været afholdt et trædrejerkursus for kvinder i Køng Husflidsskole.

Der er nu kommet et nyt trædrejerkursus hvor der også optages mænd.

Gad vide hvad fremtiden vil byde, lerdueskydning, kend dit barnebarn, fødselsforberedelse for ældre mænd, m.m

Hvad sker der næste år!

Ja vi skal i alt fald ca. 50 mennesker til Sønderjylland i juni måned, det ser vi frem til.

Os der arrangerer turen, har endnu en del arbejde at gøre, vi skal på endnu to ekskursioner, for at kigge lidt nærmere på området.

Skulle der nu side nogen, som har fortrudt de ikke kom med, har de stadigt chancen, men så skal man skynde sig.

Klubbens store endagstur finder i år sted lørdag d.17 august fra om formiddagen til sidst på eftermiddagen.

Som i nu har hørt er det jo stadig en klub med gang i, på trods af medlemmernes alder.

Så jeg vil gerne sende en stor tak til foreningens mellemmer, samt alle andre som på en eller anden måde bidrager til klubbens virke og videre eksistens.

TAK TIL ALLE.”

                                                    

Spørgsmål til formanden: Ingen spørgsmål


Beretningen blev godkendt.


Punkt 3

Kassereren fremlægger revideret regnskab:

Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt.

Spørgsmål til kassereren: Ingen spørgsmål.


Punkt 4

Fastsættelse af kontingent for 2018:

Ingen ændring i betaling af kontingent.

200,00 kr. for medlemskontingent

400,00 kr. for familiekontingent

 

Punkt 5

Indkomne forslag:

Der var Ikke indkomne nogle forslag

 

Punkt 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Wrist Knudsen:

Genvalg for 2 år.

 

Annette Olsen:

Genvalg for 2 år

 

Tove Kyhn Madsen:

Genvalg for 2 år.

 

Valg af bestyrelsessuppleanter:

Pia Haff Mortensen:

Genvalg for 1 år


Gerda Svensson:

Genvalg for 1 år.

 

Valg af revisor:

Keld Jensen


Valg af revisorsuppleant:

Rene Olsen

 

Punkt 8

Eventuelt:

Peter fortalte om seniorgruppens aktiviteter.

Seniorgruppens aktiviteter er for alle i cykelklubben.

Seniorudvalget afholder møde 2 gange om året.

Der blev efterspurgt en officiel opdateret medlemsliste, Jan vil undersøge i forhold til dataloven, om listen kan komme på hjemmesiden.

Det blev bemærket fra nogle af medlemmerne, at der ikke var øl til juleafslutningen. Formanden lovede, at det aldrig skulle ske igen.


Flemming fortalte, at 2000 flyers var delt ud i nærområdet i forhold til opstart af sommercykelsæson

Følgende fik en flaske fødselsdags rødvin:

Ole  Nielsen 70 år 🇩🇰

Lærke Bernth 50 år 🇩🇰

Elise Olsen 70 år 🇩🇰

Per Pless 60 år 🇩🇰

Referent: Tove Kühn


 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.


Tirsdag den 26. februar 2019 klokken 18.30 i Fladså Hallens selskabslokaler -  og vi starter som traditionen byder, med lidt forplejning.


   

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE § 7.

1. Valg af dirigent og to stemmetæller.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for 2019.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og s uppleanter samt  revisor og  suppleant. 

7.  Eventuelt. 


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før, generalforsamlingen afholdes.

 

Med venlig hilsen

Jan Olsen

formand

Generalforsamling 2018

Referat fra g eneralforsamling i LOV CYKELMOTION tirsdag den   27.02.2018

Sted: Fladså Hallen

Antal deltager: ca. 45

Dagsorden ifølge vedtægterne

Punkt 1

Valg af dirigent og stemmetæller:

Dirigent: JohnJacobsen

Stemmetæller: Anne Grethe Jensen og Annelise Jacobsen

Dirigent kunne konstatere at generalforsamling var rettidigt indkaldt.

Punkt 2

Formandens beretning:

Cykelåret 2017 startede her hvor vi sidder nu, med sidste års generalforsamling.

En generalforsamling godt besøgt, som sædvanligt ca. 60 personer.

Der var to udskiftninger i bestyrelsen. Bjarne og Lotte gik af, og blev erstattet af henholdsvis Tove og Pia.

Årets første arrangement var GOD STIL, som blev afholdt i samarbejde med DGI og PINGEL MTB, her i Fladsåhallen.

Et kursus, som fortalte os hvordan vi skulle begå os i trafikken, godt besøgt, fin aften.

Søndag d. 2 april var der opstart fra Fladsåhallen, der var rigtig mange. Afsluttende med ELISES fantastiske pølsehorn.

Derefter gik det slag i slag frem til juni måned, hvor vi fik åbnet en restaurant. Forklaring følger senere.

Juni måned var måneden, hvor vi skulle forsøge at gentage vores tidligere 2 års ture, som startede på Bornholm, senere

Fåborg på Fyn. I år gik turen så til Agger.

Efter adskillige ture til Agger for undertegnede og næstformanden med koner, oprandt den store dag, lørdag d. 18 juni, hvor

alle skulle tjekke ind, i lejlighederne, såvel som på campingpladsen. Alle 55 dukkede op og det var dejligt.

For ikke at gøre denne historie for lang, har jeg valgt nogle enkelte oplevelser.

Vi startede den første dag med fællesspisning på Agger kro. Et hyggeligt sted, hvor vi fik vores egen sal til spisningen, god og

billig dansk mad, fin stemning, der ikke blev mindre, da det viste sig at værten var lidt af en underholder.

Vi havde observeret, at der i bunden af lokalet befandt sig div. musikinstrumenter, men til hvad, det fik vi snart svar på.

Værten satte sig tilrette og spillede en halv time, hvor vi sang og blev underholdt til alles tilfredshed, en rigtig fin aften.

Vejret var en lidt blandet fornøjelse, ikke så varmt med skiftende skydække, men uden regn. Dette var meget udpræget

på vores tur til Fur, som startede med truende skyer og blæsevejr, men det blev bedre.

Vi fik en kort fortælling om Furs historie af en af de lokale, hvorefter turen gik ud i det kuperede Fur terræn, med blandt andet besøg på Fur Bryghus. En spændende og lærerig tur.

En anden af de rigtige gode oplevelser var turen til Mors.

Vi kørte i bil derover, hvorefter vi cyklede rundt i det meget kuperede terræn, en smuk naturoplevelse, hvor vi fik set en del

af Øens seværdigheder.

Endelig ikke at forglemme vores guidede tur i Nationalpark Thy, med alle de oplevelser det gav.

Så mangler kun forklaringen på åbningen af vores restaurant.

Vi havde under vores tidligere besøg observeret, at en restaurant i umiddelbar nærhed af vores lejligheder, så meget lukket

ud. Efter gentagende forsøg på at komme i kontakt med nuværende og tidligere ejere, lykkedes det os at få genåbnet stedet, hvor vi indtog vores aftens måltid. Det var i øvrigt Sct. Hans Aften.

Det var ok, men heller ikke bedre. Får næppe en Michelin stjerne.

Hvis vi kunne have fået Agger Kro igen, havde vi taget den. Men der var optaget.

Der kunne fortælles meget mere om turen, men jeg vælger at stoppe her, og sige en stor tak til alle dem, som var med.

Grundet vores tur til Agger blev vores besøg i TOUR DE PRÆSTØ af noget sparsomt karakter, men vi vender tilbage til næste år.

Vi var også igen i år repræsenteret i Lolland Rundt, dog ikke med så mange som tidligere. Men vi kan så glæde os over at vi

nu har 2 personer i bestyrelsen for Lolland Rundt, så vi arbejder på at flytte Lolland Rundt til Sjælland.

 

Lørdag d.30 september var det så tid til vores årlige høstfest i Fladsåhallen.

Festudvalget havde igen i år gjort et stort stykke arbejde, for at gøre dette til noget særligt.

Fantastisk flot pyntet, både i sal og på borde.

Maden var i år lagt i hænderne på de 3 mad eksperter Marianne, Kirsten og Mette med div. hjælpere, og vi blev ikke

skuffede, hverken på mængden eller kvaliteten, et fantastisk måltid.

Som noget nyt var musikken lagt i hænderne på mig, og jeg syntes selv det gik ok.

En fantastisk aften og en stor tak til alle der bidrog til dette.

Jeg håber det er en tradition, som vil fortsætte.

Dagen efter var der Brugsløb, som i år havde den særlige tvist p.g.a. barnedåb i Fladsåhallen, at vi også havde lagt opstart af

M.T.B sammen med dette.

Dette blev en så stor succes, at vi har tænkt at gøre det samme til næste år.

Tak til Flemming og Brugsen.

Så var det tid for nogen at starte op på nogle af vinterens øvrige sysler, her tænker jeg på gymnastikken på Holsted skole, og

Svømningen i Fladsåhallen, under ledelse af henholdsvis Karen og Lotte.

En stor tak til jer to for det store arbejde i lægger i klubben

Jeg ved begge ting er en stor succes, og til stor glæde for dem som deltager, der er fra 10-20 deltagere hver gang på disse

hold.

Så kom ikke og sig vi ikke er alsidige. Der går så galt rygter om en strikkeklub.

Søndag d.17 december var det tid til juleafslutning, traditionen tro med gløgg og æbleskiver, lidt færre deltagere end normalt.

Vi tog hul på året 2018 med et tilbud om M.T.B kursus i samarbejde med D.G.I vores nye samarbejdspartner.

Vi er blevet medlem af D.G.I i stedet for D.C.U prisen er stort set den samme, men vi mener det er bedre for os, større

kontakt, da vi næsten har dem i vores baghave (Præstø). Der deltog mig bekendt 8 personer.

Jeg vil i den forbindelse også prøve at få D.G.I lidt tilbage på det folkelige spor.

Man har i år haft forskellige foredrag og andet som jeg har deltaget i, som henvender sig til et mere professionelt publikum.

Vi sluttede af med vores eget førstehjælpskursus.

Som omhandlede hjertemassage, samt et besøg af en paramediciner, som fortalte om hvorledes vi forholder os ved ulykker.

Dette var en stor succes med stor spørgelyst undervejs.

En stor tak til John Jacobsen med familie.

Tro nu ikke jeg har glemt jer, alle jer fra seniorudvalget, som lægger et kæmpe arbejde i specielt jeres fredagsture.

Det vil her være en umulig opgave at fortælle om alle de ture og arrangementer i har stået for i årets løb.

I den forbindelse vil jeg henvise til vores hjemmeside.

En stor gruppe mennesker, som nu er ude af arbejdsmarkedet, har stor fornøjelse af jeres tiltag og påfund.

Jeg deltager gerne så ofte, som jeg kan, og har stor glæde deraf.

Jeg vil i den forbindelse sige at dette er jo ikke kun er for folk som er ude af arbejdsmarkedet, der kan deltage. Hvis man

engang imellem har en fredag fri, er man hjertelig velkommen. En stor tak til alle i seniorudvalget.

 

Men for nu ikke at tro at træerne vokser ind i himmelen, så har vi et snigende problem, som bliver større som tiden går, hvis

ikke vi gør noget ved det.

Vi er i år 93 medlemmer, hvor de 70 er aktiv cyklende (mindst 3 gange om året) med gennemsnitsalder på 65,1 år.

Alle kan jo regne ud at om 10 år er gennemsnitsalderen steget til 75 år, og da vil vi næppe være 70 medlemmer der cykler,

hvis vi ikke får nogen nye.

Jeg vil skynde mig at sige, for ikke der skal opstå misforståelser, at de 23 som ikke er aktive på cykel er vi lige så glade for at

have hos os, som alle de andre.

Vi har i årets løb gjort forskellige tiltag for at synliggøre os i lokalsamfundet.

Ved naturens dag havde vi Poul Erik, John maler og Flemming ude at cykle i kommunen, med utrolig ringe tilslutning. Bedre gik det ikke ved Aktiv Fritid d. 20/8 i Fladsåhallen, hvor vi havde en stand, som blev bemandet af Tove og Susanne, som ligeledes var ringe besøgt. Også ved Brugsløbet, forsøgte vi at kapre medlemmer, men uden større held.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at vi i år vil gøre en større indsats, for at få nye medlemmer.

Vi vil som noget nyt belønne alle gamle medlemmer med 1 års kontingents frihed, hvis man skaffer et nyt medlem.

I kan også allerede nu begynde at tænke på næste års store 2 års tur.

Som efter al sandsynlighed kommer til at finde sted i det Østlige Sønderjylland, i den sidste uge af juni 2019.

Alt i alt er cykelsæsonen 2017 gået rigtigt godt, med god tilslutning til sommercykling, det kniber lidt med M.T.B om søndagen her om vinteren

Jeg vil til sidst gerne takke alle. Også dem jeg har glemt for et endnu fantastisk år i lov cykel motion.

Det er en fornøjelse at være formand for en flok af så positive medlemmer som jer.

Spørgsmål til formanden: Ingen spørgsmål

Beretning blev godkendt

Punkt 3

Kassereren fremlægger revideret regnskab:

Regnskab blev fremlagt og gennemgået.

Kassererenoplysteendvidere atklubbenhavde 93 medlemmer

Spørgsmål vedrørende budget for næste år. Kassereren oplyste, at der ikke blev udarbejdet budget for næste år.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4

Fastsættelse af kontingent for 2018:

Ingen ændring i betaling af kontingent.

200,00 kr. for medlemskontingent

400,00 kr. for familiekontingent

Punkt 5

Indkomne forslag:

Der var Ikke indkomne nogle forslag

Punkt 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jan Olsen

Genvalg for 2 år.

Susanne Rasmussen

Genvalg for 2 år.

Valg af bestyrelsessuppleanter:

Pia Haff Mortensen

Genvalg for 1 år

Elise Olsen ønskede ikke genvalg

GerdaSvenssonblev valgt for 1 år.

Valg af revisor:

Gerda Svensson

Genvalg

Valg af revisorsuppleant:

John Jacobsen

Genvalg

Punkt 8

Eventuelt:

Peter: Fortalte, at Seniorudvalget holdt møde 1 gang hvert halve år, hvor de næste halve års større arrangementer blev fastlagt. Det blev understreget, at alle medlemmer kan deltage i fredagsturene

Festudvalget: Peter ønskede at trække sig fra festudvalget. Festudvalget gør et stort stykke arbejde for at gøre den årlige cykelfest til en mindeværdig oplevelse. Festudvalget arbejder videre med planlægning af festen i 2018 og finde en afløser for Peter.

Jan: Orienterede om muligheden for om tirsdagen at starte kl. 18.00 og slutte kl. 20.00   i stedet for at starte kl. 18.30. Efter en del udveksling af fordele og ulemper, var der enighed om, at vi ved sæsonstart i slutningen af marts vil starte kl. 18.00 - i første omgang som en prøve.

Flemming: Orienterede om klubbens tur den 10.06.18 til Lolland og Fejø, hvor der vil være afgang fra Kragenæs kl. 9.00

Jan: Orienterede om, at cykelferien (som klubben arrangerer) i 2019 i juni måned indtil videre er planlagt til Sønderjylland. Der vil løbende komme flere oplysninger.

Jan: Orienterede om værgekampagne for at skaffe nye medlemmer til klubben. Skaffes et nyt betalende medlem, bliver den person som skaffer det nye medlem kontingent fri i det år medlemmet er indmeldt.

Jan: Orienterede om indkøb af cykelstativ til 4 cykler, der kan lånes af medlemmerne. Cykelstativet vil stå hos Malermester Birthe Olsen. Husk! at lånes cykelstativ skal der anskaffes en nummerplade.

Annie: syntes, at det fungerer godt med vores nye klubhus i Fladså Hallen.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, og generalforsamlingen blev afsluttet.

 


Generalforsamling 2018

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.


Tirsdag den 27. februar 2018 klokken 18.30 i Fladså Hallens selskabslokaler -  og vi starter som traditionen byder, med lidt forplejning.


   

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE § 7.

1. Valg af dirigent og to stemmetæller.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for 2018.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og s uppleanter samt  revisor og  suppleant. 

7.  Eventuelt. 


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før, generalforsamlingen afholdes.

 

Med venlig hilsen

Jan Olsen

formand

Generalforsamling 2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.


Tirsdag den 28. februar 2017 klokken 18.30 i Fladså Hallens selskabslokaler -  og vi starter som traditionen byder, med lidt forplejning.


   

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE § 7.

1. Valg af dirigent og to stemmetæller.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for 2017.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og s uppleanter samt  revisor og  suppleant. 

7.  Eventuelt. 


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før, generalforsamlingen afholdes.

 

Med venlig hilsen

Jan Olsen

formand

Referat fra Generalforsamlingen 2016

23. februar 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling,

Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.00 i Klubhuset på Lov Stadion

Formanden bød de 55 fremmødte medlemmer velkommen, og traditionen tro startede generalforsamlingen med håndmadder og en kold fra kassen.

Efter indtagelse af dette udsøgte måltid, tog formanden hul på generalforsamlingen og foreslog John Jacobsen som dirigent. Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet den 4. februar 2016 via mail. Herefter blev Jens Peter og Frode valgt som stemmetællere.

Formanden fik herefter ordet for aflæggelse af beretning for det forgangne år. Efter sidste års ligeledes velbesøgte generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med den eneste ændring, at Bjarne Sørensen overtog hvervet som sekretær.

Der var opstart den 29. marts 2015 og med sædvanlig stor tilslutning og med røde pølser og diverse drikkevarer.

Cykelmæssigt er året gået som det plejer, men nogle ting bør fremhæves:

·          For det første et stort fremmøde til Tour de Præstø som altid, og heldigvis havde vi rigtigt fint vejr.

·          Årets nok helt store begivenhed var vores klub tur til Fåborg. Ca. 50 personer deltog, og vi havde en dejlig uge. Med blandet vejr – men på trods af det, mange gode cykelture i det sydfynske flade – men også bakkede landskab. Ikke mindst vores tur til Ollerup, hvor undertegnede har været på højskole står som en oplevelse både syns- og madmæssigt.  Vore ture i Svanninge Bakker kunne også få pulsen i vejret. En STOR tak til alle der bidrog til at gøre turen til et godt minde for klubben. Jeg ser frem til 2017, hvor turen går til Mols Bjerge, hvor jeg håber vi ses igen – og gerne flere end sidst.

·          Så genopstod vores klubfest – og hvilken fest. Nogle i klubben syntes det var på tide at genoptage traditionen fra gamle dage. Festudvalget havde lagt et stort arbejde i at få festen på benene igen. Der var stort fremmøde og ca. 50 havde fundet vej til Hammer Forsamlingshus lørdag den 3. oktober 2015. Her blev vi præsenteret for et dejligt ”Tag selv bord” efterfulgt af diverse underholdning. Senere et godt danseorkester. Alt i alt en aften, hvor alt klappede og gik op i en højere enhed. Håber det fortsætter – og jeg har allerede hørt at datoen er bestemt for dette års fest.

·          Også i år indtog Lov Cykel Motion pladsen bag ved brugsen i Mogenstrup til det årlige ”Brugsløb”. Og som altid overstrålede vi alt og alle i farver og god stemning. Tak til Brugsen for et godt arrangement.

·          Vi har stadig godt gang i vor gymnastik, som varetages af Karen med hjælpere. Tak til Karen og de andre.

·          Som noget nyt har vi nu også indtaget det våde element. Nemlig hver tirsdag i Fladsåhallen under kyndig ledelse af Lotte Kähler. Stor succes – og en stor tak til Lotte for denne gode idé.

·          Som det sikkert er jer bekendt, er gennemsnitsalderen i klubben over 60 år. Og det har sat skub i ”Ældresags – bevægelsen” som nu en gang om ugen mødes til cykling, gang, virksomhedsbesøg, m.m. En utrolig aktiv del af klubben – og med voksende succes. Jeg har allerede kigget i kalenderen for 2016, og det er ikke småting der skal nås i år. GODT GÅET.

·          FREMTIDEN. Ja indtil videre har vi vores faste tilholdssted her på adressen og vi får vel heller ikke et bedre sted hvad angår plads og beliggenhed.

·          Som tidligere nævnt satser vi på en tur til Mols i 2017. Vi vil se på muligheder for et andet tidspunkt end vi plejer, så så mange som muligt kan komme med. Alle er jo trods alt ikke gået på efterløn eller pension.  Vi er åbne for forslag med hensyn til aktiviteter. Så bare kom med nogle ideer. Måske kan nogle af ”Ældresagens” ideer henlægges til tidspunkter, hvor alle kan deltage.

·          Til sidst en stor tak til alle i bestyrelsen og alle jer andre i diverse udvalg – samt alle jer menige medlemmer. Uden jer var vi intet.

Dirigenten satte herefter formandens beretning til afstemning. Beretningen blev godkendt med akklamation.

Kassereren fremlagde herefter regnskabet med bemærkning om, at underskuddet til dels skyldes at der er to gange klubhusleje med i 2015. Der var ingen klubhusleje i 2014 i regnskabet. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Formanden foreslog at kontingentet fortsætter uændret, hvilket blev godkendt.

Formanden meddelte, at der ikke var indkommet nogen forslag.

Herefter gik Dirigenten over til valghandlingen:

·          På valg til bestyrelsen er Jan Olsen og Susanne Rasmussen. Begge blev genvalgt med akklamation.

·          På valg som suppleanter til bestyrelsen er Lotte Kähler og Elise Olsen. Begge blev genvalgt med akklamation.

·          På valg som revisor er Gerda Svensson. Gerda blev genvalgt med akklamation.

Under eventuelt fremkom følgende:

·          Peter ”Rettestrup” fremhævede et arrangement til Marjatta den 29. april 2016 kl. 11. Se hjemmesiden.

·          Frode introducerede en konkurrence om at finde flest ”Lov Garager” i det danske cykel landskab. Første præmien vil være en god flaske Amarone – efter Frodes valg. Eftersom han allerede selv har lokaliseret 45 garager, deltager han ikke selv i konkurrencen.

·          Der blev overrakt fødselsdagshilsener til Marianna og Uffe i anledning af runde fødselsdage i årets løb.

·          Ole Kronberg foreslog at klubben var arrangør af et årligt ”Cykel Marked”, hvor medlemmer kan sælge deres aflagte grej. Forslaget blev mødt med glæde og der vil blive arbejdet videre med ideen.

·          Herefter blev årets Motionist/Ildsjæl udnævnt. Formanden motiverede det på denne måde:

Da denne hædersbevisning engang blev indstiftet, var ideen at en fra klubben skulle hædres for sin indsats i det forgangne år. Vi har kigget lidt på navnene, som i årenes løb har modtaget denne hædersbevisning, og set lidt på årsager, at det netop blev dem.

I år har det været ekstra svært, da en masse egnede kandidater dukkede op. Og vi har set på, om man har fået den før og hvor længe siden det evt. er.

Vedkommende, som vi har valgt, har spillet en stor rolle i ”Ældresagen” ved sit altid hjælpsomme væsen. Har ofte taget over, hvis noget mangler, det være sig forplejning, cykelruter m.m.

Vi har haft megen glæde af sommerhuset i Bisserup, hvor vi har været mange gange som samlingssted for mangt en tur. Du er også med i diverse udvalg og er altid fyldt med gode ideer.

Dig og Per tager på mange ture i både Tyskland og Frankrig, hvor du forsøger at pleje hans sociale gen.

Alt i alt en pige med skub i. Så det er en stor glæde at kåre dig Anni Madsen som årets Motionist/Ildsjæl. Tillykke.

Generalforsamlingen sluttede med at Formanden takkede Dirigenten for veludført arbejde.

Generalforsamling 2016

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.


Tirsdag den 23. februar 2016 klokken 19.00 i Klubhuset på Lov Stadion -  og vi starter som traditionen byder, med lidt forplejning.


   

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE § 7.

1. Valg af dirigent og to stemmetæller.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for 2016.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og s uppleanter samt 

      revisor og suppleant. 

7.  Eventuelt. 


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før, generalforsamlingen afholdes.

 

Med venlig hilsen

Jan Olsen

formand

Referat fra generalforsamling 2015

24. februar 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling,

tirsdag den 24. februar 2015 klokken 19.00 i Klubhuset på Lov Stadion

 

Formanden bød de 53 fremmødre medlemmer velkommen, og traditionen tro startede generalforsamlingen med 3 håndmadder og en kold fra kassen.

 

Efter indtagelse af dette delikate måltid, tog formanden hul på generalforsamlingen med at vælge John Jacobsen som dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet den 4. februar via mail. Herefter blev valgt to stemmetællere, Lis Wrist-Knudsen og John Maler.

 

Formanden fik så ordet for sin beretning, hvor han startede med, at konstatere, at der efter et hektisk jubilæumsår i 2013, var blevet meget stille i 2014 – et år uden de store armbevægelser og uden mange aktiviteter. Vi husker vel mest generalforsamlingen, der var nødlidende for smørrebrød, da der mødte næsten 60 medlemmer op – det har vi taget højde for i år.

 

Og dog – det nye seniorudvalg - vores ”Ældregruppe” er kommet rigtigt godt i gang, men herom senere.

 

Det dejlige sommervejr i 2014 gav os rigtigt mange dejlige træningsaftener, med stor deltagelse og Tour de Præstø - med 60 deltagere fra klubben var atter en succes. Men er der for meget ræs og for lidt motion?

 

Også på Lolland rundt kunne vi stille med det største klubhold. Mange fra klubben har efterhånden haft fornøjelsen af dette dejlige arrangement, og alle bør én gang i deres cykelliv prøve det. Formanden opfordrede til, at vi atter i år møde talrigt op.

 

2014 på Lolland blev dog lidt anderledes, idet vores medlemmer Marianne og Per Pless havde inviteret til et storslået arrangement, i deres dejlige private omgivelser uden for Sakskøbing - som opstart på de dejlige dage på Lolland. Men ikke nok med det, vi havde også fornøjelsen senere på året, atter at besøge Marianne og Per og få nogle dejlige ture med deres cykelvenner - afsluttende med en dejlig gullaschsuppe oven på strabadserne. Stor tak til dem begge for disse dejlige oplevelser og den fantastiske forplejning.

 

Klubben arrangerer ikke selv løb, men deltager meget gerne i det ”Legendariske Brugsløb”, hvor vi dominerer og nyder godt af den rigtig gode forplejning – vi stiller naturligvis også i år.

 

Gymnastikken startede et nyt sted, med mange gode faciliteter, men ikke uden lidt opstarts skærmydsler med musiklærerne, der var nabo til gymnastiksalen, men de er nu overstået.

 

Juleafslutningen gik som den plejer med stor tilslutning og appetit på æbleskiver og gløgg.

 

Vi er nede på klubtrøjer, og har derfor kontaktet en ny leverandør. 45 mødte op og fik taget mål. De som ikke kunne den dag, får en chance senere – da vi arrangerer en anden runde. Klubben køber et lille lager af korte trøjer og bukser.

 

Hvad skal vi lave til næste år?  Ja - Fåborg er årets arrangement, og formanden skal have besked inden 1. april, såfremt man vil bo samlet i gruppen. Der er ca. 50 medlemmer, der dags dato er tilmeldt.

 

Seniorudvalget har været meget aktive og mange aktiviteter er allerede planlagt. Men gode forslag til klubbens aktiviteter efterlyses.

 

DGI er meget aktive, og vi har indmeldt os, da det er gratis i år. Hvad får vi? DCU er vågnet op med rigtig mange motionsaktiviteter, så der er kommet skærpet konkurrence mellem de to foreninger. Mange af løbene er dog meget konkurrencepræget med elektronisk tidstagning. Det kniber med at finde motionsløb, som ikke er konkurrenceprægede.

 

Seniorudvalget har sendt en prøveballon op om en klubfest.

 

Slutteligt i sin beretning var det tid til at kåre klubbens Ildsjæl 2014. Formanden overlod det til næstformanden at motivere dette, og han beskrev Ildsjælen således:

 

”Ja det er nu ca. to et halvt år siden, at du startede i klubben og på den korte tid har du formået at sætte dine fingeraftryk på vores cykelhverdag.

Jeg ved ikke om det har noget at gøre med at du er kunstner og hugger i sten for du har virkelig mejslet dig ind i vores bevidsthed blandt klubbens seniorer.

Du er en konsekvent – ”lille herre” kan jeg vist godt sige uden at genere dig.

Du anskaffede straks en ny racer og ikke mindre end et halvt år efter at du startede fik du også din hustru med og hun skulle heller ikke gå ned på udstyr så også hun måtte have en ny cykel.

Men på hvad hold skal man starte – ja de små gule skilte på stakittet indtil fodboldbanen havde du svært ved at se selv om de er i din øjenhøjde.  Så straks fik du formandens tilladelse til at indkøbe markeringsspande til de forskellige hold.

Da vintersæsonen nærmede sig – ja så måtte du jo have en mountainbike og du var vel nok den første som fik 29” og det vakte i starten nogen opmærksomhed når du kom kørende - siddende mellem disse store hjul og selvfølgelig skulle din hustru også have en sådan.

Seniorudvalget har fra starten været dit hjertebarn og du overtog hurtigt lederskabet af dette nye udvalg.

Og hold op hvor har du givet os mange gode oplevelser – du er jo helt ustyrlig med gode ideer som har sat en helt ny ramme for vores klub hvor flere og flere får mulighed for at deltage i disse ture.

Og du begrænser dig ikke - Danmark er tilsyneladende ikke stor nok til dine ambitioner for klubben så derfor går turen også til Slesvig i maj med 14 forventningsfulde medlemmer.

Du skabte også en anden tradition – kagen og kaffen efter cykelturene og den lille skarpe under gåturene.

Så hvis ikke du skal være årets Ildsjæl - så ved jeg ikke, hvad man skal foretage for at gøre sig fortjent til denne hæder.

Kære Peter hjertelig tillykke som årets Ildsjæl”

Formanden overrakte herefter Peter Petersen et diplom samt en gave som det synlige bevis på denne hæder.

 

Dirigenten satte herefter formandens beretning til afstemning som blev godkendt med akklamation.

 

Kassereren fremlagde herefter regnskabet – der havde været 99 betalende medlemmer, men mange MTB ryttere er ikke blevet opkrævet, hvilket er vores egen skyld, vi ser på sagen til kommende sæson.

 

Anni kunne ikke se huslejen til klubhuset i regnskabet – det skyldes, at det først var opkrævet i 2015 og derfor kom på næste års regnskab oplyste kassereren.

 

Formanden supplerede med at oplyse, at annonceindtægterne ikke var så store pga., at vi ikke havde fået lagt annoncerne på hjemmesiden – det bliver bedre næste år.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Formanden foreslog at kontingentet fortsætter uændret, hvilket blev godkendt.

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

Herefter gik Dirigenten over til valghandlingen, og af dem der var på valg var det kun Kurt Olsen, som ikke ønskede genvalg.

 

Valgt til bestyrelsen blev: Annette Olsen, Flemming Wrist-Knudsen og Bjarne Sørensen. Som suppleanter blev Lotte Kähler og Elise Olsen genvalgt. Og som revisor genvalg til Keld Jensen og René Olsen som suppleant.

 

Under eventuelt fortalte Peter om seniorgruppen der faktisk bestod af 25 % af medlemsskarer. Kun fantasien sætter grænser og det var blevet til rigtigt mange dejlige ture i løbet af året. Poul Erik ville trække sig fra udvalget, men det blev nægtet ham da aldersgrænsen er 90 år. Udvalget var blevet udvidet med Carsten Hansen.

 

Der var på holdet kommet nogle af de ”hurtige” så der måske var nogen der afholdt sig fra at deltage da de nok trak farten op.

 

Alle skal kunne deltage, så må der ventes og man skal ikke lade sig stresse.

 

Jan Larsen var enig - vil skal ikke dele os men køre i samlet trop, det er styrken i gruppen. Hvis man ikke kan følge med, så må man sige til.

 

Peter løftede herefter sløret for de kommende ture og arrangementer sommer 2015:

20. marts. - Samlermuseet i Stege uden cykler med cafebesøg (Peter).

24. april - Køge Ås med madpakker. (Inger)

15. maj. - Skjoldenæsholm med madpakke. (Anni og Per)

29. maj - Slesvig (Merethe og Peter)

14. august – Kano- og Kajaktur med madpakker ved Gangesbro pladsen (Frode).

21. august - De 5 øer: Sjælland - Møn - Bogø - Falster - Masnedø, med madpakke (Inger)

18. september - Cykel- og knallertmuseum i Glumsø som en del af cykelturen (Per)

 

Uffe ønskede oplyst, om der ikke kan arrangeres seniorture en lørdag eller søndag? Peter - vi er meget opmærksomme på ikke at blive en klub i klubben, og vil derfor ikke røre de dage som klubben disponerer over.

 

Peter syntes, at det kunne være en god social oplevelse, at vi samlede os til en ”Høstfest”, som seniorudvalget primært kunne være de praktiske ansvarlige for, naturligvis med støtte af foreningen.  Der var tilslutning til ideen - da klubben jo tidligere havde mange stolte fest traditioner. Anni - vi fortsætter planlægningen, og man kan melde sig til at hjælpe.

 

Formanden foreslog, at vi skal være de første der starter et hold med el-cykler. Der vil blive arrangeret et ”opstarts møde”, hvor Pingel kan præsentere cyklerne og man kan få prøveture. Vi er alle blevet ældre det er nok 75 % der er ”seniorer”. 

Per Madsen syntes at det var en god ide med el cykler – stor enighed i forsamlingen. Frode bifaldt ideen, da han havde fået et nyt knæ.

 

Formanden mente, at seniorudvalget har taget luften ud af søndags MTB – det var der flere der ikke var enig i, da størstedelen af de på seniorholdet aldrig ville have kørt MTB om søndagen, men det kan naturligvis ikke afvises at det har haft en konsekvens, at der kun er hurtige om søndagen.

 

Der var også enighed om, at vi fortsat skal deltage i Tour de Præstø.

 

Slutteligt takkede Formanden dirigenten for veludført arbejde, samt takkede Kurt Olsen for sine mange år i bestyrelsen og overrakte Bjarne Sørensen en fødselsdagshilsen i anledning af hans 60 års fødselsdag.

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2015


ORDINÆR GENERALFORSAMLING.


Tirsdag den 24. februar 2015 klokken 19.00 i Klubhuset på Lov Stadion


   

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE § 7.

1. Valg af dirigent og to stemmetæller.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for 2015.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:   

Annette Olsen.

Flemming Wrist-Knudsen.

Kurt Olsen.  

        

Valg af bestyrelsessuppleanter:

Lotte Kähler .

Elise Olsen.

Bjarne Sørensen.

     

Valg af revisor:

Keld Skov Jensen.


Valg af revisorsuppleant:

René Olsen.

7.  Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før, generalforsamlingen afholdes.

 

Med venlig hilsen

Jan Olsen

formand


Referat fra generalforrsamlingen 2014

Referat fra generalforsamling 201 4 i Lov Cykelmotion

afholdt den 25 . februar i klubhuset på Lov stadion

 

Dagsorden jf. vedtægterne

1.    Valg af dirigent og stemmetæller

2.    Formandens beretning

3.    Kassereren fremlægger revideret regnskab

4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.    Valg af revisorer og suppleant

8.    Eventuelt

 

Formanden Jan Olsen bød de 60 fremmødte medlemmer velkommen– ny rekord – Formanden gennemgik herefter dagsorden.

 

Herefter startede generalforsamlingen - traditionen tro - med 3 håndmadder og en kold fra kassen, der som sædvanlig var med til at lægge en god stemning.

 

Efter at den gode stemning havde indfundet sig, gik Formanden herefter over til den vedtægtsbestemte del af generalforsamlingen jf. den fremsendte dagsorden.

 

1.    Valg af dirigent og stemmetæller

John Jacobsen blev enstemmigt valgt til dirigent. Poul Jensen og Jens Tamborg blev valgt som stemmetællere. Formanden fik herefter ordet til beretningen.

 

2.    Formandens beretning

Formanden startede sin beretning med at uddele prisen for Årets ildsjæl – den der tidligere blev kaldt Årets Motionist, men som bestyrelsen havde omdøbt, da det ikke nødvendigvis er motion men også engagementet i klubben man ville værdsætte.

 

Årets Ildsjæl blev tildelt en noget forbavset og paf næstformand, Flemming Wrist-Knudsen, som havde aftalt noget helt andet med bestyrelsen og Formanden så da også svært tilfreds ud, med at kunne tage fusen på næstformanden.

 

Formanden begrundede bestyrelsens indstilling såedes: ” Ja man vedjo næsten ikke hvor man skal begynde eller slutte - Webmaster -- cykelture med efterlønnerne—turen til Bornholm både før og efter - hjælpsomhed i det hele taget.

 

Du har i jubilæumsåret været primus motor for en stor del af vores aktiviteter. Her tænker jeg specielt på vores(dit) fantastiske jubilæumsskrift, som bliver rost overalt og ikke uden grund. Du sagde allerede inden jubilæumsårets begyndelse, at der skulle udgives et jubilæumsskrift og så tog du fat. Når jeg tænker på alle de møder, komsammener og interviews, du var involveret i, er det næsten ikke til at fatte.

 

Men som altid Flemming, kan man være sikker på at når du påtager dig noget, så kan det ikke gøres bedre.

 

Nu er der jo nogen der tænker jamen han er jo også næstformand, så noget skal han jo lave.

 

Man har spurgt hvad definitionen er på en næstformand, og svaret var: En person (oftest en mand) som gemmer sig bag ved formanden, og håber på at denne aldrig går af , og ellers i det store og hele holder sig i ro. Er der nogen der har gjort disse ord til skamme er det dig. Man skal lede længe efter en mere initiativrig person end dig, du involverer dig i alt du har sagt ja til, på den ypperligste måde og jeg personligt kan kun sige at uden dig i bestyrelsen var vi dårligt stillet. Så det er med stor glæde jeg kan overrække dig dette lille symbol på at du i år er årets ildsjæl. Et stort tillykke du har ærligt fortjent det.”

 

Herefter gennemgik formanden årets gang i klubben som jo havde været præget af 25 års jubilæet og de heraf mange ekstraordinære arrangementer og tiltag.

 

Vores flotte jubilæumsskrift som havde modtaget megen ros og som havde medvirket til et bredt kendskab til vores klub generelt var blevet til med baggrund i en lille gruppe medlemmer, som havde brugt rigtigt mange timer med at gennemgå alle klubbens medlemsblade fra de forløbne 25 år.

 

En dejlig jubilæumsfest i Everdrup Forsamlingshus den 16. marts med stor deltagelse af 60 feststemte medlemmer med god mad fra en dejlig buffet. Festlige indslag og sange – vi fik en slagsang ”Den røde trøje” og hvor minderne fra de 25 år rigtigt kom frem, da man til kaffen fik udleveret jubilæumsskriftet. Men også lidt ”højtideligt” da vi udnævnte vores første æresmedlem i klubben Carsten Pihl Hansen som udover æren også fik rettigheder og pligter som f.eks. gratis kaffe til klubaftenerne samt ikke at vinde i en spurt. En rigtig hyggelig aften i gode cykelvenners lag.

 

Den 24. marts havde vi opstart med sædvanligvis stor tilslutning – med de traditionelle røde pølser og en øl.

 

Den 9. juni fortsatte jubilæumsåret med et gensynsarrangement på Lov Stadion.  100 var mødt op og alle havde en rigtig hyggelig eftermiddag i godt vejr med kaffe og lagkager sponseret af Pingel Cykler.  Gæster var der fra vores naboklubber i Rønnede og Næstved og vores Borgmester Carsten Rasmussen lagde også vejen forbi. Det var dog ærgerligt og skuffende at kun en lille håndfuld (18) af de ca. 400 gamle medlemmer mødte op for at genopfriske gamle minder.

 

Den 18. juni deltog klubben atter i Tour de Præstø med 50 medlemmer. Og atter i år vandt et af vores medlemmer hovedpræmien - en Mountainbike.  Stor tak til Inger Fossing for kage og kaffe der som sædvanlig afslutter turen i bedste LCM stil.

 

Den 22. juni var det så tid til den store jubilæumstur til Borholm.  53 deltog og vi var indlogeret i nogle helt fantastiske lejligheder. Vejret var lidt broget, til gengæld var humøret helt i top og de gode oplevelser mange. Alle fik en uforglemmelig tur og ikke mindst da et af vores medlemmer - Bjarne Sørensen under velkomstmiddagen friede til sin udkårne Merete Rasmussen - så var der ikke et øje tørt.

 

Årets enkeltstart, der med baggrund i jubilæet – som noget nyt var planlagt som en hold enkeltstart, blev desværre aflyst på grund af manglende tilmelding – lidt ærgerligt da det skulle have været vores åbne jubilæumsarrangement.

 

Bestyrelsen har derfor - med baggrund heri - samt at der i de sidste par år har været samme faldende tendens til arrangementet – besluttet at indstille denne aktivitet.

 

26. – 28. juli deltog klubben atter i Lolland Rundt med 26 medlemmer. Atter en dejlig oplevelse på det flade vindblæste Lolland, hvor Sussie, René, Birgit og John fik deres 5 års ”pokal”

 

Én af de gaver foreningen modtog i anledning af vores jubilæum var et cykelarrangement med forplejning af vores tidligere medlemmer Marianne og Per Pless fra Sakskøbing. Så den 22. september tog 45 medlemmer til Sukkertoppen i Sakskøbing, hvor vi fik en dejlig tur rundt på det Lollandske flade land med førere fra den lokale cykelklub, og med rigtig lækker forplejning både før og efter turen. Det var en rigtig god oplevelse og der var enighed om, at det skulle være en tilbagevendende begivenhed i september – dog for egen regning.

 

Den 24. september var sidste cykelaften med sædvanlig stor opbakning.

 

Den 29. september var der det tilbagevendende Dagli’Brugsløb som også i 2013 var domineret af vores deltagelse med god opbakning fra klubben, hyggeligt arrangement som er helt i tråd med klubbens sociale profil.

 

Den 6. oktober var der opstart til MTB - med stor deltagelse

 

Den 23. oktober startede gymnastikken med 16 deltagere. Næste år nedlægges vores sal og vi skal se os om efter nyt sted at være, måske Hammer.

 

Turen til Dyrehaven den 3. november blev desværre aflyst på grund af vejret, men også problemer med Hubertusjagten spillede ind. Stor tak til arrangørerne for det store og flotte forarbejde, som vi håber, kan bruges ved en anden lejlighed.

 

Den 15. december julehygger vi os atter med gløgg og æbleskiver til de fremmødte cyklende og gående medlemmer inden klargøringen til den forestående jul.

 

Nytårskur for aktive blev afholdt under nye konditioner – da vi i modsætning til tidligere nu fokuserer alene på udvalgene, og hvor vi gør status samt drøfter ideer til den kommende periode.

 

Jubilæumsåret sluttede med en billedaften fra bornholmerturen i klubhuset, hvor næsten alle der deltog i denne dejlige tur var mødt op. Der blev vist billeder og video, og de gode minder blev genopfrisket over en kop kaffe – rigtig god aften.

 

Efter denne fyldestgørende beretning kunne dirigenten konstatere, at der ikke var bemærkninger og beretningen blev herefter godkendt med applaus.

 

3.    Kassereren fremlægger revideret regnskab

Kassereren fremlagde det uddelte regnskab. Regnskabet var i hovedtræk næsten en kopi af sidste års regnskab - dog med et mindre underskud på grund af jubilæumsaktiviteterne. Formanden fandt anledning til kort at begrunde tilskuddet til Svenning Pedersen deltagelsen i et ”prøveløb” som klubben evt. skulle have været støttet med lokal logistik. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4.    Fastsættelse af kontingent

Formanden fandt ikke anledning til at ændre kontingentsatserne da vi jo ”havde penge på bogen”.

 

5.    Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog, at klubbladet nedlægges. Formanden redegjorde kort for forslaget – svært at få stof samt ikke mindst nye tider som går den elektroniske vej. Der vil dog komme endnu et klubblad. Fremover vil vi så udvikle hjemmesiden så den dækker bladets område. For sponsorerne er det underordnet om det er i et blad eller på en hjemmeside deres annoncer kommer i. Per Madsen kunne oplyse at NCM også indstillede deres blad. Lærke Bernth opfordrede til, at stafetten så skulle fremgå af hjemmesiden med billede. Keld Jensen opfordrede til at velkostfolderen fortsat skulle bruges til nye medlemmer - enig. Frode Jacobsen opfordrede til en stor tak til Merete for sit mange årige engagement. Medlemslisten vil dog fortsat blive fordelt i en papir udgave på en klubaften. Nedlæggelsen af bladet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var:

 • Jan Olsen – blev genvalgt.
 • Susanne Rasmusen - blev genvalgt.

 

På valg som suppleant var:

 • Lotte Kähler – blev genvalgt
 • Bjarne Sørensen – blev genvalgt
 • Elise Olsen – blev genvalgt

 

7.    Valg af revisorer og suppleant

På valg var:

·         Poul Erik Nielsen ønskede ikke genvalg - valgt blev Gerda Svensson

·         John Jacobsen - blev genvalgt som suppleant

 

8.    Eventuelt

Formanden ønskede medlemmernes holdning til hvad fremtiden skulle være. Hvad med oprettelse af et seniorudvalg. Hvad skal der ske i løbet af året? Dirigenten gav ordet frit og efter en kort debat, hvor man blandt andet ikke mente, at vi havde problemer med seniorer – det var vi jo alle snart, så skulle man måske etablere et ungdomsudvalg for at tiltrække yngre medlemmer mente Tove Kühn – hvis det var det vi ville. Der var dog ingen af de fremmødte der markerede interesse for at påtage sig den opgave.

 

Anni Madsen med flere var glad for senior formiddagsholdet - det er stabilt og godt. Per Madsen mente at klubben følger medlemmerne og deres alder, og mange var enig i at det har stor værdi at vi har en social profil.

 

Tom Kristensen som havde været med siden klubben startede – kunne oplyse, at det spontant også den gang var noget af det bærende i klubben - og det er det stadigt – flere ture og grupper i klubben vil også opstå spontant. Jorden rundt var en god ide – kan vi prøve noget lignende.  

 

Anni Madsen advarede mod at det gik som i Fladså Badminton, der i sin tid havde prøvet noget lignende, at gå fra en solid klub med mange stabile middelaldrende og ældre til at skulle være en klub med unge fremstormende, med det resultat at klubben visnede hen - de tidligere stabile medlemmer mistede interessen.

 

Konklusionen blev, at vi er den klub vi er- med motion og en social profil - det er det som gør den unik i forhold til andre klubber. Hvis man så vil noget mere kan man gøre det i en anden klub – gerne med to medlemsskaber, hvad nogle også har, men vi vil altid være en mulighed, når man har fået et mere afdæmpet behov for cykelmotion.

 

Formanden forudså, at vi havde et latent problem med vores domicil i Lov, da fodboldklubben forøger deres aktiviteter i Lov, når man i år skal have udbygget. Efter en kort debat blev det besluttet at Formanden vil tage en snak med formanden for fodbolden.

 

Lærke Berth spurgte ind til om der blev et opsamlings foredrag fra Fossings tur til Middelhavet – der var flere som ønskede dette ligesom der var forlydender om at mange i Rønnede der kender Fossings var interesseret.

 

Formanden kunne oplyse at Spar Nord aftalen fortsætter – og han opfordrede til at komme ned i banken og få en snak så klubben kunne indhøste 1000 kr.

 

Næstformanden orienterede kort om hjemmesiden, hvor der desværre ikke er mulighed for at downloade filer samt få en kalenderfunktion, men også at der var mulighed for at lave opslag såfremt man manglede en kørekammerat en dag.

 

Som tidligere nævnt var der ønske om at klubben - f.eks. hvert andet år, tog på tur sammen al la Bornholmerturen. Bestyrelsen havde derfor et oplæg til en uge i 2015 vest for Storebælt. Silkeborg, Viborg og Fåborg blev foreslået og der var stor stemning til Fåborg. Formanden kunne oplyse at turen ville blive gennemført uanset deltageantal og lovede at vende tilbage med flere informationer - foreløbig tilmelding skulle ske med udgangen af året.

 

Og som sin sidste handling, takkede Formanden dirigenten for veludført arbejde med et par gode flasker vin, som han – desværre havde glemt derhjemme.

 

Herefter var der kaffe, kage og chokolade, samt kammeratligt samvær, med fortsat god snak om den kommende sæson – ja, det var ikke til at drive medlemmerne hjem.

 

 Atter en god aften blandt cykelvenner i Lov Cykel Motion med rekord fremmøde.

 

Flemming Wrist-Knudsen

Referent

Husk generalforsamlingen 2014

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Tirsdag den 25. februar 2014 klokken 19.00 I Klubhuset på Lov Stadion

 

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE.

 

1. Valg af dirigent & stemmetæller.

 

2. Formandens beretning.

 

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2014.

 

5. Indkomne forslag.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

·         Jan Olsen .

·         Susanne Rasmussen.

 

Valg af bestyrelsessuppleanter:

·         Bjarne Sørensen.

·         Elise Olsen.

·        Lotte Kähler

 

7. Valg af revisor:

·         Poul Erik Nielsen.

 

Valg af revisorsuppleant

·         John Jacobsen.

 

8. Eventuelt

 

Generalforsamling 2013

Referat fra generalforsamling 2013 i Lov Cykelmotion

afholdt den 26 . februar i klubhuset på Lov stadion

 

Dagsorden jf. vedtægterne

1.    Valg af dirigent og stemmetæller

2.    Formandens beretning

3.    Kassereren fremlægger revideret regnskab

4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.    Valg af revisorer og suppleant

8.    Eventuelt

 

Formanden Jan Olsen bød de 57 fremmødte medlemmer (ny rekord) velkommen og glædede sig over det store fremmøde - det tegnede godt for aktiviteterne i jubilæumsåret. Formanden gennemgik herefter dagsordenen.

 

Herefter startede generalforsamlingen - traditionen tro - med 3 håndmadder og en kold fra kassen, der som sædvanlig var med til at lægge en god stemning.

 

Efter at den gode stemning havde indfundet sig, gik formanden herefter over til den vedtægtsbestemte del af generalforsamlingen jf. den uddelte dagsorden.

 

1.    Valg af dirigent og stemmetæller

Carsten Hansen blev enstemmigt valgt til dirigent. Symbolsk i jubilæumsåret at det var foreningens første formand der blev valgt til dette tillidsfulde hverv. Carsten takkede for valget og startede med at filosofere over tiden med opstart og glædede sig over, det store fremmøde som var beviset på en forening i rigtig god gænge.  Han kunne desværre ikke referere fra det første møde, da protokollen var bortkommet.

Poul Erik Nielsen og Keld Skov Jensen blev valgt som stemmetællere. Formanden fik herefter ordet til beretningen.

 

2.    Formandens beretning

Formanden kunne se tilbage på et jævnt år, uden de store armbevægelser med stabilt medlemsantal. Kongeetapen havde desværre ikke så stor tilslutning på grund af vejret – 4 blev det til som deltog. Tour de Præstø var atter en succes med stor deltagelse, afsluttende med det traditionelle Inger, kage- og kaffebord på bagklappen af Citroënen.

 

Enkeltstarten med 40 deltager, var som sædvanlig en god oplevelse med god forplejning. Brugsløbet med god deltagelse fra klubben og ikke ret mange andre. Vi støtter stadig løbet der har et godt socialt efterspil. MTB i Hedeland var en stor succes, som tåler gentagelse.

Slå katten af tønden var med stor deltagelse, men tønder er ikke, som de var engang, men alle fik dog slået mindst én gang inde det hele var slut.

 

Lolland rundt havde også været et af klubbens tilbagevendende pejlepunkter med rimelig deltagelse, men formanden opfordrede til, at vi i jubilæumsåret virkelig fik markeret klubben til dette gode og sociale løb der ligger i perioden 26. – 28. juli som alle efter hans mening skyldte sig selv at have deltaget i bare én gang.

 

Stor aktivitet i ”seniorgruppen” med mange ture på cykel eller på gåben. Formanden havde store forventninger til denne gruppe, som er født til at blive større og større og som havde alle ugens dage at råde over fra morgen til aften.

 

Formanden bekendte, at han nok i jubilæumsåret havde gabt over for meget. Men han håbede på medlemmernes hjælp. Enkeltstarten bliver som hold enkeltstart i 3 klasser med nogen som vil køre for at vinde og et for sjovt hold hvor vægt ol. indgår i handicapberegningen. Formanden efterlyste forsamlingens tilslutning ikke mindst da det kræver mange hjælpere. Da ingen satte sig mod ideen tolkede Formanden det som accept.

 

Jubilæumsåret byder også på et jubilæumsskrift og en lille gruppe medlemmer har gjort et stort arbejde med dette. Og som de første der får det udleveret er deltager i jubilæumsfesten. Formanden orienterer om det økonomiske og oplyste, at vi atter havde haft fat i SparNord som tidligere har været klubben venligt stemt og som også i denne sag har været generøs.

 

Herudover vil SparNord gerne have os til et møde med mad og vinsmagning.  Klubmedlemmer som lader sig inspirerer til et kundemøde, udløser herudover 1000 kr. til klubben uanset udfaldet af dette møde. Såfremt medlemmet ønsker at skifte bank udløser det ligeledes et års gratis kontingent til husstanden.  Sussie Olsen kunne kun bifalde aftalen og opfordrede til at takke ja til besøget i banken. Hun har tidligere deltaget med Fladså Gymnastik og følte ikke at banken var aggressiv og påtrængende i sin markedsføring, men alene gav en seriøs orientering om banken.

 

Arrangementet finder sted mandag den 15. april og han opfordrede til at tilmelde sig hos kassereren senest i forbindelse med opstarten til sommersæsonen

 

Af andre sponsorer som havde meddelt at de ville støtte klubben i jubilæumsåret var Holbøll og Pingel Cykler.

 

Formanden henledte opmærksomheden på, at det er sidste frist for tilmelding til Klubfesten.

 

Ligeledes oplyste Formanden at der stadig er plads på Bornholm.

 

Gensynsarrangementet som formanden kaldte ”Gammel elevfest” den 2. eller 9. juni i Klubhuset med gamle og nuværende medlemmer og venner af klubben er fortsat ikke endelig fastsat da fodboldklubben ikke har det endelige stævne- og kampprogram.

 

 

3.    Kassereren fremlægger revideret regnskab

Kassereren fremlagde det uddelte regnskab. Efter en kort læsepause, blev det efterfølgende godkendt uden bemærkninger.

 

4.    Fastsættelse af kontingent

Formanden fremsatte forslag til uændret kontingent, så det også fremover bliver på 200 kr. for enkelt medlemmer og 400 kr. for familiemedlemskab.  Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Sussie Olsen opfordrede til at kontrollere kommunens opkrævninger, da der havde været mange fejl. Vi er 121 medlemmer.

 

5.    Indkomne forslag

Lærke havde fremsendt forslag til, at opsætte et vandalsikkert skab til hjertestarter, så alle kan komme til denne ved hjælp af en kode via en telefonopringning. Prisen var 15.000 kr. Det var formandens holdning at det måtte være byens ansvar, da vi havde adgang, når vi havde klubaften, men afviste ikke at vi kunne give et tilskud. Lærke underbyggede sit forslag som primært var af hensyn til byen. Dirigenten kunne oplyse, at Bylauget var i tomgang, der havde ikke været holdt generalforsamling de sidste 2, år men han ville tage kontakt til Bylauget. Formanden oplyste, at Fodboldklubben ikke ville yde noget, men at Tennis-, Fodbold-, samt Cykelklubben havde adgang når de var i klubhuset. Flere fra forsamlingen mente, at hvis der var behov så kunne man jo bare smadre en rude.

 

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 • Annette Olsen – som blev genvalgt.
 • Kurt Olsen - som blev genvalgt.
 • Flemming Wrist-Knudsen – som blev genvalgt

 

      På valg som suppleant var:

 • Lotte Kähler – som blev genvalg
 • Torben Hansen – ønskede ikke genvalg og i stedet blev valgt Elise Olsen og Bjarne Sørensen

 

7.    Valg af revisorer og suppleant

På valg var:

·         Kjeld Skov Jensen som blev genvalgt som revisor

·         Rene´ Olsen som blev genvalgt som suppleant

 

8.    Eventuelt

Formanden oplyste, at han havde fået tilsendt en opfordring til et etapeløb på Sjælland – pris 2500 kr. - til et godt formål samt at vi har en testrytter - Svenning Pedersen - med i år. Hvis løbet bliver en succes, ønsker man fra arrangøren, at vi evt. kan støtte med et depot.

 

Poul Erik foreslog, at Inger og Palle holdt et foredrag om deres tur til Sydfrankrig. Inger og Palle var klar så længe hukommelsen var intakt. Bestyrelsen finder en dato. Bjarne Sørensen foreslog, at foredraget kunne ske på Bornholm.

 

Formanden takkede herefter Torben Hansen for tiden som suppleant i bestyrelsen med en god flaske vin og ønskede de ny- og genvalgte tillykke med valget og så frem til et konstruktivt arbejde i bestyrelsen – der bliver nok at se til - lovede formanden.

 

Og som sin sidste handling, takkede Formanden dirigenten for veludført arbejde med et par gode flasker vin.

 

Årets motionist bliver først kåret under jubilæumsfesten

 

Herefter var der kaffe, kage og chokolade, samt kammeratligt samvær, med fortsat spændende debat om ikke mindst jubilæumsåret.

 

Atter en god aften blandt cykelvenner i Lov Cykel Motion med ny rekord fremmøde.

 

Flemming Wrist-Knudsen  🤩

referent

Generalforsamling 2013

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Tirsdag den 26. februar 2013 klokken 19.00 I Klubhuset på Lov Stadion

 

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE.

 

1. Valg af dirigent & stemmetæller.

 

2. Formandens beretning.

 

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2013.

 

5. Indkomne forslag.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

·        Annette Olsen .

·        Kurt Olsen.

·        Flemming Wrist-Knudsen .

 

Valg af bestyrelsessuppleanter:

·        Lotte Kähler.

·        Torben Hansen.

 

7. Valg af revisor:

·        Kjeld Jensen.

 

Valg af revisorsuppleant

·        René Olsen.

 

8. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen 2012

Referat fra generalforsamling 2012 i Lov Cykelmotion

afholdt den 28. februar i klubhuset på Lov stadion

 

Dagsorden jf. vedtægterne

1.    Valg af dirigent og stemmetæller

2.    Formandens beretning

3.    Kassereren fremlægger revideret regnskab

4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.    Valg af revisorer og suppleant

8.    Eventuelt

 

Formanden Jan Olsen bød de 55 fremmødte medlemmer (ny rekord) velkommen og glædede sig over, at næsten halvdelen af medlemmerne var mødt op. Formanden gennemgik herefter dagsordenen.

 

Herefter startede generalforsamlingen - traditionen tro - med 3 håndmadder og en kold fra kassen, der som sædvanlig var med til at lægge en god stemning.

 

Efter at den gode stemning havde indfundet sig, gik formanden herefter over til den vedtægtsbestemte del af generalforsamlingen jf. den uddelte dagsorden.

 

1.    Valg af dirigent og stemmetæller

Keld Skov Jensen blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten startede med at takke for valget og bemærkede muntert, at Carsten som gennem mange år havde været fast dirigent, nu tilsyneladende var afgået på grund af alder, så han så ikke sin karriere i jobbet som lang, da han er ældre ned Carsten. Poul Erik Nielsen og John Jacobsen blev valgt som stemmetællere. Formanden fik herefter ordet til beretningen.

 

2.    Formandens beretning

Formanden startede sin beretning med at gennemgå årets gang i foreningen der i lighed med tidligere år, ligger rimeligt fast med et tilfredsstillende fremmøde.

 

Et af årets første arrangementer havde været et ”cykelmekanikker kursus” for klubbens kvindelige medlemmer. Her blev pigerne sat ind i cyklens mange mysterier – især når luften pludselig forsvinder ud af slangen. Så der var blandt andet blevet undervist i lapning.

 

Fremmødet til klubaftenerne har som sædvanlig været afhængig af vejret - gode og mindre gode.

 

Vi er fortsat et af de største motionshold i Tour de Præstø, men deltagelsen er generelt ved at ændre karakter fra et motionsløb til et mere ”Pro” løb, hvor det hele har været slut længe før motionisterne når hjem til målstregen. Men så er det dejligt, at Inger og Palle altid er klar med kaffe og hjemmebagt kage – og tak for det.

 

I år genoptog vi vores tradition med kommunen rundt der under skiftende vejrforhold men med en del punkteringer var en god sportslig oplevelse. Og traditionen tro afsluttet med grill og hyggeligt samvær ved klubhuset – et dejligt arrangement med god tilslutning.

 

Vores enkeltstart var i år begunstiget af betydelig bedre vejr end sidste år og det gik godt med en flot deltagelse og de efterfølgende populære pølsehorn fra ”Elises køkken”.

 

Vi havde i år ingen egentlig afslutning med klubfest eller lignende - hvilket ikke gav anledning til protester fra medlemmerne – men det dejlige grill arrangement efter kommunen rundt, har nok dækket behovet.

 

MBT- udvalget havde blandt andet en tur til Hareskoven og her skal lyde en stor tak til Claus og Susanne for dette arrangement. Det var en stor succes med masser af pladder, udfordringer og gode oplevelser, da der på samme tidspunkt kørte et stort løb i skoven.

 

Atter i år var klubben stærkt præsenterer i det årlige Dagli’Brugsløb. Løbet gik rigtigt godt med fantastisk fint vejr – og til trods for, at de ”hurtige” blev ført af en omvej, da der var ny asfalteret på bagvejen til Fladså Gård. Der var som sædvanlig masser af dejlig forplejning før under og efter løbet. Da alle er hjemmevant med dette løb, var kun få fra klubben udstillet som vejviserposter og det gik godt.

 

Året sluttede vanen tro med juleafslutning for cyklende og gående efterfulgt af gløgg og æbleskiver.

 

Formanden fremhævede, at vi også har andre aktiviteter end cykling på programmet. Her nævnte han gymnastikken på Hammer Skole, som i år har været godt besøgt – og gav en stor tak til Karen og Merete som blødgjorde de stive led hos deltagerne. Hvad næste år byder, bliver svært at forudse, da Hammer Skole er sat til salg – men så må vi se på alternative muligheder – vi har jo desværre ikke råd til at købe skolen!

 

Men også vores spinning hold i Fladsåhallen er godt besøgt. Man slider, pruster og sveder godt efter Sussies faste kommandoer – også her var der en stor tak til Sussie.

 

Men formanden mindede om at vi ikke må glemme vores hårdtarbejdende redaktion på klubbladet og dets utrættelige redaktør - Merete - stor tak og applaus.

 

Formanden havde hørt lidt brok over, at der ikke var afholdt tøndeslagning til fastelavn, men det vil vi gøre bedre til næste år.

 

Vi har igen i år haft flere af klubbens medlemmer, på hjemlige og europæiske landeveje og hvor de på fornemste vis har repræsenteret klubben, det er dejligt at se at den ugentlige træning på den måde kommer til udtryk.

 

Om klublivet sagde formanden at udviklingen har gjort, at vi er blevet os selv nærmest, vi prioriterer vores fritid anderledes end for år tilbage. Finder sammen på nye måder og grupperinger. Dette sætter vores sammenhold på nye prøver. Vi får mere og mere at se til - syntes vi selv og prioriterer derfor anderledes.

 

For nye medlemmer af klubben kan det se ud som vi kører på lavt blus, og i forhold til tidligere tider er det jo også sandt. Men vi må jo sige, at vi forsøger at afspejle medlemmernes behov, og gi dem hvad de vil have. Og dem der vil mere finder jo selv de muligheder - det har vi set.

 

Men trods alt holder vi alle alligevel fast i tirsdagene, og det hyggelige sociale samvær.

 

Formanden sluttede af med at takke alle som i årets løb havde bidraget til at få klubben til at fungere, ikke mindst de forskellige udvalg men også vores sponsorer.

 

Dirigenten spurgte om der var udvalgsformænd som ønskede ordet – det var der ikke og beretningen blev enstemmigt vedtaget med stort applaus.

 

3.    Kassereren fremlægger revideret regnskab

Kassereren fremlagde det uddelte regnskab. Efter en kort læsepause, blev det efterfølgende godkendt uden bemærkninger. Regnskabet var i hovedtræk næsten et kopi af sidste års regnskab - dog med et mindre underskud. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4.    Fastsættelse af kontingent

Formanden fremsatte forslag til kontingent stigning, så det fremover bliver på 200 kr. for enkelt medlemmer og 400 kr. for familiemedlemskab. Bagrunden for forhøjelsen var ikke mindst forøgede udgifter til leje af klubhuset. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

5.    Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

På valg var:

 • Jan Olsen – som blev genvalgt.
 • Susanne Rasmussen - som blev genvalgt.

 

På valg som suppleant var:

 • Anne Grethe Jensen(ønskede ikke genvalg) – Lotte Kähler blev nyvalgt
 • Torben Hansen - som blev genvalgt .

 

7.    Valg af revisorer og suppleant

På valg var:

·         Poul Erik Nielsen som blev genvalgt som revisor

·         John Jacobsen som blev genvalgt som suppleant

 

8.    Eventuelt

 

Årets motionist blev Kirsten Andersen, som på trods af hårde tider med sygdom, indædt har kæmpet sig ovenpå igen - ikke mindst med hjælp af cykelmotion. Formanden motiverede bestyrelsens valg således:

 

”Da denne hædersbevisning engang blev indstiftet, var ideen, at en fra klubben skulle hædres for sin indsats i det forgangne år.

 

Jeg har kikket lidt på navnene som i årenes løb har modtaget denne hædersbevisning, og kan se mange forskelige årsager til, at det netop blev dem.

 

I år har vi valgt en person, som i den grad har fortjent, at blive hædret.

 

En ganske almindelig cykelmotionist, der lige som alle os andre, tog hverdagen og tingende i livet for en selvfølge. Hvor mange af os tænker i det daglige over, hvor godt vi egentligt har det.

 

Fra på cykel, at have kørt Europa og store dele af Danmark på kryds og tværs, oplevet en masse ting sammen med sin mand. I 2009, at have kørt 3500 km, var fysiks på toppen, aktiv ud over alle grænser, blev Kirsten for 2 år siden ramt af en blodprop, som med et slag forvandlede alting i Kirstens liv.

 

Du mistede en stor del af førligheden i højre arm, samt talens brug.

 

Jeg husker tydeligt den dag vi fik det i vide, det er altid svært at fatte, at en så frisk person på trods af alder bliver alvorlig syg.

 

Men vi vidste samtidig, at hvis der var nogen der kunne komme over det og havde viljen til at fighte - så var det dig.

 

Og det har du om nogen bevist.

 

Jeg ved den første tid var svær, at alting ikke altid gik din vej, du har haft dine nederlag. Men du har kæmpet, fightet og trænet som ingen andre og er kommet tilbage til en næsten normal hverdag.

 

Du er rigtig kommet i gang med cyklingen igen - i det forgangne år har du kørt 900km.

 

Og vi håber og tror, at vi vil se meget mere til dig i tiden fremover.

 

Så jeg er utrolig glad for, at kunne overrække dig denne lille ting - som et bevis på, at du er årets motionist eller vi skulle måske hellere i dit tilfælde, have kaldt den årets fighter.

 

Stort tillykke.”

 

Formanden overrakte herefter Kirsten årets motionistpris.

 

Herefter blev det til stor overraskelse for formanden hans tur. 

Arne Andersen fremhævede blandt andet Jan som en ildsjæl der med engagement, iderigdom og kærlighed til klubben havde fortjent, at der undtagelsesvis blev to årets motionister. Arne overrakte herefter - på vegne af medlemmerne - Jan det synlige bevis på æren.

 

Formanden ønskede under dette punkt at drøfte næste år store aktivitet som er klubbens 25 års jubilæum.

 

Bestyrelsen havde foreløbigt planlagt den sociale markering – jubilæumsfesten – til afholdelse den 9. eller 16. marts. Hvor det måske kunne være en god ide at invitere nuværende og tidligere medlemmer.

 

Bestyrelsen havde også i tankerne, at vi kunne køre Kommunen Rundt med deltagelse fra inviterede klubber samt et jubilæums enkeltstart og et jubilæums orienteringsløb i mørke.

 

Formanden ønskede ideer fra medlemmerne - nedennævnte er et udpluk fra debatten:

 

Merete: Tanke om et jubilæumsskrift – meget arbejde, koster penge.

Formanden: Der bliver nedsat et jubilæumsudvalg

Dirigenten: Hvad har udvalgsformændene at tilføje? – Intet!

Formanden: Et ”bjergløb” på 1000 højde meter på ca. 75 km.

Uffe: Kan vi ikke invitere naboklubberne?

Arne: Kan vi ikke fastholde kommunen rundt - det var hyggeligt med efterfølgende grill.

Poul Erik Nielsen: Hvad med at begrænse os til at invitere Rønnede?

Formanden: Tur med overnatning til Bornholm eller Hartzen – måske i 2014.

Tove: Kan vi ikke få nogen datoer på disse ture?

Per: Der er ikke mange datoer i sensommeren – der er mange løb – det skal være et motionsløb – Tour de Præstø og Scala har slukket og lukket, når motionisterne kommer ind.

Formanden: Det skal være en tur for alle – hele klubbens bredde!

Flemming Hansen: Haslev var meget glad for vores enkeltstart – måske kunne et bakkeløb være interessant for dem.

Ole Cramer: Hvis man skal have klubber (Haslev, Rønnede, Vordingborg m.fl.) med så skal vi kontakte holdene og invitere de hold man ønsker. De hurtige skal nok komme.

 

Formanden takkede for de mange tilkendegivelser og forslag, som bestyrelsen vil tage med i sine betragtninger, men formanden opfordrede til fortsat at komme med gode ideer.

 

Næstformanden henledte opmærksomheden på hjemmesiden, samt at vi nu havde nået loftet for det antal billeder vi ville betale for på serveren. 2010 billederne vil derfor blive slettet den 15. marts så der bliver plads til 2012.

 

Herudover blev opmærksomheden ligeledes henledt på den henvendelse, som vi havde fået fra Frederik Gasmann på Fladså Gård som var ked af, at vi kørte i hans skov, hvilket ikke var i overensstemmelse med love og regler for adgang til private og offentlige skove. På hjemmesiden kan man se skitsen af det omtalte område. Frederik Gasmann er os venlig stemt og har ikke problemer med, at vi benytter hans mark og skovveje i overensstemmelse med love og regler.

 

Hjemmesiden vil i den kommende tid blive opdateret med en blog, samt en jubilæumsfane hvor nyt om jubilæet vil kunne følges ligesom ideer vil kunne meddeles udvalget.

 

Formanden takkede herefter Anne Grethe for tiden som suppleant i bestyrelsen og ønskede de ny- og genvalgte tillykke med valget og så frem til et konstruktivt arbejde i bestyrelsen – der bliver nok at se til - lovede formanden.

 

Og som sin sidste handling, takkede formanden dirigenten for veludført arbejde med et par gode flasker vin.

 

Herefter var der kaffe, kage og chokolade, samt kammeratligt samvær, med fortsat spændende debat om ikke mindst jubilæumsåret – ja, det var ikke til at drive medlemmerne hjem – måske fordi der kun blev serveret sne øl.

 

Atter en god aften blandt cykelvenner i Lov Cykel Motion med rekord fremmøde.

 

Flemming Wrist-Knudsen

referent

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 2012

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Tirsdag d. 28 feb. 2012 kl. 19.00 I klubhuset på Lov stadion

 

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE.

 

1. Valg af dirigent & stemmetæller.

 

2. Formandens beretning.

 

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2012.

 

5. Indkomne forslag.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

·        Jan Olsen.

·        Susanne Rasmussen.

 

Valg af bestyrelsessuppleanter:

·        Anne Grethe Jensen.

·        Torben Hansen.

 

7. Valg af revisor:

·        Poul Erik Nielsen.

 

Valg af revisorsuppleant

·        John Jacobsen.

 

8. Eventuelt

Generalforsamling 2012

Kære alle

Husk at der er generalforsamling den 28. februar.
Generalforsamlingen afholdes traditionen tro i Klubhuset på Lov Stadion.

Indkaldelse og dagsorden kan ses i næste klubblad.


Referat fra generalforsamlingen 2011

Referat fra generalforsamling 2011 i Lov Cykelmotion

afholdt den 22. februar i klubhuset på Lov stadion

 

Dagsorden jf. vedtægterne

1.    Valg af dirigent og stemmetæller

2.    Formandens beretning

3.    Kassereren fremlægger revideret regnskab

4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Indkomne forslag

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.    Valg af revisorer og suppleant

8.    Eventuelt

 

Formanden Jan Olsen bød de 46 fremmødte medlemmer velkommen. En særlig velkomst lød til de 2 nye kommende medlemmer, som var med for første gang.

 

Starten blev lidt forsinket, da tilstrømningen til generalforsamlingen sprængte alle rammer og der måtte hentes flere borde og stole ind.

 

Herefter startede generalforsamlingen - traditionen tro - med 3 håndmadder og en kold fra kassen, der som sædvanlig var med til at lægge en god stemning.

 

Efter at den gode stemning havde indfundet sig, gik formanden herefter over til den vedtægtsbestemte del af generalforsamlingen jf. den uddelte dagsorden.

 

1.    Valg af dirigent og stemmetæller

Carsten Hansen (Carsten cykelhandler) blev enstemmigt valgt til dirigent og gav straks ordet til formanden. Til stemmetæller blev valgt John Larsen og Arne Andersen.

 

2.    Formandens beretning

Formanden startede sin beretning med at gennemgå årets gang i foreningen, som startede med MTB afslutning og opstart til sommersæson den 28. marts, der som sædvanlig fandt sted med stor opbakning fra medlemmerne - ca. 45 var mødt op og formanden mistænkte de efterfølgende røde pølser og det kammeratlige samvær for det flotte fremmøde. Vejret  - ja gråvejr 8 grader med blæst, men senere brød solen gennem, da røde pølser blev serveret.

 

Tour de Præstø er fortsat et hit blandt medlemmerne. Ud af 420 deltagere var 50 fra klubben. Så også i 2010 kunne LCM atter stille med det største hold. Formanden rettede en stor tak til Inger Fossing for igen, at servere kage og kaffe, og kunne konstatere, at det nu var blevet en tradition, og han så derfor frem til, at der også i år var kaffe og kage til de mange medlemmer efter strabadserne.

 

Årets højdepunkt Kommunen rundtden 20. juni – blev desværre ikke til noget, da kun 12 havde tilmeldt sig, hvilket ikke stod mål med de ressourcer, som der skulle afsættes til at afvikle turen – ærgerligt.

 

Der udspandt sig i forbindelse med dette arrangement en debat om hvad der gik galt, da mange syntes det er en god tur, som burde fastholdes. For lang - for tidligt på sæsonen – vejret - kan vi ikke invitere andre klubber med osv.

 

Enkletstarten blev det sædvanlige store trækplastermed 40 deltagere og hvor det for én gangs skyld var et klubmedlem – Chris Mortensen – som vandt, hvilket glædede formanden.  En stor tak blev af formanden bragt til Elise for hendes meget populære pølsehorn i målområdet

 

Sommerafslutningen den 26. september blev i 2010 startet med et bilorienteringsløb arrangeret at Jens Peder. Det var rigtig spændende og for de fleste noget af en udfordring. Da alle var kommet i mål blev grillen tændt og vi havde et rigtig hyggeligt grill arrangement med ca . 30 deltagere

 

Den 28. september var sidste cykelaften i sommersæsonen.

 

Brugsløbet blev afholdt den 3. oktober med deltagelse af 50 på cykel, 10 løb og gik  -  med stor opbakning fra klubben – der som til Tour de Præstø også her var dominerende.

 

Brugsløbet i 2011 finder sted den 2. oktober.

 

MTB opstarten den 10. oktober og sommerafslutningen var som sædvanlig et tilløbsstykke med 40 deltagere. Desværre fortager tilslutningen sig i løbet at vintersæsonen, hvilket formanden var lidt trist over.

 

Den 14. november havde Hjalmar arrangerer en tur til Knudshoved hvor 15 friske MTB deltog. Det var en rigtig god tur, og formanden rettede en stor talk til Hjalmar for initiativet. Surt at det var dårligt vejr med regn – hvad der nok havde afholdt mange fra at deltage.

 

Juleløbet var til trods for det flotte vintervejr lidt tyndt besøgt. På cykel (9), til fods (15) og på ski (6), og bagefter var der hygge over gløgg og æbleskiver.

 

Gymnastikholdet har god tilslutning under ledelse at Merete og Karen.

 

Formanden kunne meddele at klubben havde udarbejdet en ny hjemmeside, da den gamle var lukket ned på grund af at det firma som dannede platform for siden var stoppet. Efter generalforsamlingen viste Flemming den nye side.

 

Formanden løftede også fingeren bebrejdende på den manglende støtte at tage sin tørn i ”kagebogen”. Hvis alle tog sin tur – skulle man kun have kaffe- og kagetur en gang hvert andet år. Økonomien hænger samme – man har ikke nødig at lave det helt store bagværk, men bare gå i Brugsen og købe det som der skal bruges.

 

Tirsdag er vores store klubaften. Torsdag og søndag samles man primært efter individuelle aftaler og sådan skal det nok være.

 

Herefter startede formanden en til tider følelsesladet debat, om vi fortsat skulle have et klubblad. Han mente at det var ”tyndt” og det var en evig kamp for ”redaktionen” at skaffe stof til bladet – det var som ”Tordenskjolds soldater”. Økonomien er OK da annoncer betalte udgifterne - men der mangler aktuelt stof. Kunne hjemmesiden ikke afløse bladet, da det kan ajourføres dagligt?

 

Der var mange meninger. Hjalmar kunne oplyse at Næstveds blad også var tyndt. Arne sagde, at man jo kunne udsende det færre gange. Annelise var glad for at man kunne læse det alle steder. Inger – drop bladet osv. Konklusionen var at blad og hjemmeside supplerede hinanden – så medlemmerne må bidrage til bladet ligesom ”journalisten” må være mere opsøgende (interview af medlemmer).

 

Merete (redaktøren) fandt det naturligt at bladet var en del af klubbens identitet, men kunne dog godt ønske sig, at medlemmer som havde oplevet noget spændende eller havde deltaget i cykel aktiviteter - i større udstrækning sendte stof til bladet så øvrige medlemmer kunne dele deres oplevelser samt virke som inspirator.  

 

Formanden efterlyste nye tiltag – vi skal have noget at køre for – det er motiverende, som da vi kørte jorden rundt. Vi må ”komme ud af boksen”.

 

Det var der stor enighed om, og Hjalmar nævnte f.eks. Team Rynkeby, som et godt eksempel på at have noget at træne til.

 

Formanden sluttede traditionen tro sin beretning af med at filosofere over klubbens værdigrundlag og aktivitetsniveau - er vi en klub på ”vågeblus?”.

 

Det startede en livlig debat op. Formanden pegede på, at den ældre del af klubben var ved at være i overtal, og var derfor bekymret om vi kunne tiltrække nye unge medlemmer, som kunne skabe lidt dynamik og nytænkning i klubben, udover motionsniveauet.

 

Hvad vil I?

 

Tidligere var der mange som kørte tirsdag, torsdag og søndag, men i de sidste år må vi nok erkende at vi er blevet en ”Tirsdagsklub”. Det skyldtes ikke mindst, at gennemsnitsalderen i klubben er stigende, samt at mange har andre gøremål, som betyder, at man må prioritere. Der er dog fortsat enkelte, som møder torsdag og søndag, men hovedparten kører tirsdag. Vi har stadig ”de hurtige” og de passer godt ind i klubbens profil – så vi kan stadig tilbyde udfordringer, der dækker alles behov.

 

Et andet af klubbens værdigrundlag, er vores sociale kompetencer. Klubaftenkaffen og kagebogen, men ikke mindst vores fælles hyggearrangementer, som typisk finder sted efter et løb, skal vi værne om, da de er med til at gøre os til en anderledes motionsklub.

 

I forhold til tidligere år har tilslutningen til de få fælles arrangementer som, klubben afholder været vigende, og formanden opfordrede til større deltagelse i disse arrangementer.

 

Brian mente at søndagscykling lå for sent. Formanden: Måske, men hvad med lørdags cykling? Hjalmar mente, at vi skulle redefinere klubbens formål. Klubber i dag er ikke topstyret, men medlemsstyret. Man finder hinanden og skaber selv sine grupper. Klubberne er den platform, hvor medlemmerne gives den mulighed – og her er vores klub helt i overensstemmelse med den udvikling. Vi skal værne om tirsdagene!

 

Gaver blev også berørt. Det var svært for formanden at komme ud og gratulere hver gang et medlem havde en rund fødselsdag, hvilket var blevet bemærket. Men da ingen forventer, at formanden skal tage en fridag hver gang der er en fødselsdag, så vil Kurt Olsen fremover tage over, når formanden ikke kan, så alle får et fødselsdags besøg, hvis de har åbent hus o.l. Evt. restanter – som f.eks., har været bortrejst, vil så på den efterfølgende generalforsamling blive tilgodeset.

 

Formanden overrakte herefter Birgit Hansen og Annette Flackeberg hver en flaske og ønskede et stort forsinket tillykke.

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til formandens beretning, hvorefter dirigenten efter de forsamledes applaus fortsatte til næste punkt.

 

3.    Kassereren fremlægger revideret regnskab

Kassereren fremlagde det uddelte regnskab. Efter en kort læsepause, blev det efterfølgende godkendt uden bemærkninger. Regnskabet var i hovedtræk næsten et kopi at sidste års regnskab

 

4.    Fastsættelse af kontingent

Der var ikke forslag til kontingent stigning, da bestyrelsen ikke mente det var nødvendigt. Kontingentet er derfor fortsat 150 kr. for enkelt medlemmer og 300 kr. for familiemedlemskab.

 

5.    Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var:

 • Annette Olsen – som blev genvalgt.
 • Kurt Olsen - som blev genvalgt.
 • Flemming Wrist-Knudsen - som blev genvalgt .

 

På valg som suppleant var:

 • Anne Grethe Jensen - som blev genvalgt . .
 • Torben Hansen - som blev genvalgt .

 

 

7.    Valg af revisorer og suppleant

På valg var:

·         Kjeld Jensen som blev genvalgt som revisor

·         Rene Olsen som blev genvalgt som suppleant

 

8.    Eventuelt

 

Årets motionist blev Ole Cramer, som på trods af hårde tider med sygdom, er kommet oven på igen - ikke mindst med hjælp af cykelmotion. Ole har igen i år har sat sig store mål, med blandt andet løb i udlandet. Og formanden sluttede af med at sige, inden overrækkelsen af erindringsgaven  -  ”Ole er en gudsbenådet cykelmotionist”

 

Formanden oplyste, at der var en gul sikkerhedsvest til alle, inden man gik.

 

John Jacobsen bad formanden udpege, hvor den nyinstallerede hjertestarter var placeret. Formanden oplyste, at den var i omklædningshuset,og at man skulle tage nøglen i klubhuset for at komme ind. Årsagen til denne lidt omstændige procedure var, at ikke alle kan komme i klubhuset, men i omklædningshuset.

 

Enkelte ønskede sommer MTB. Formanden syntes det var en fin ide, men det var op til MTB udvalget at sætte det i værk.

 

Kurt Olsen oplyste, at betaling til Tøserunden var senest 1. maj. Der var kommet ny ledelse, så alt var ikke som det plejede. Pris 350 kr.

 

Hjalmar foreslog, at man hver tirsdag aften fik mulighed for kort at komme til orde, og fortælle om spændende løb eller ture, som medlemmer havde påtænkt sig at deltage i eller arrangere, som man så kunne tilmelde sig – godt forslag.

 

Herefter sluttede formanden af med at takke bestyrelsen og alle som i årets løb havde stillet sig til rådighed for klubben med hjælpende hænder, samt til sponsorerne. Det er en fornøjelse at være formand.

 

Og som sin sidste handling, takkede formanden dirigenten for veludført arbejde med en god flaske vin.

 

Kaffe og kage og chokolade, samt kammeratligt samvær, med fortsat spændende debat om klubben og dens fremtid – ja, man var ikke til at stoppe - atter en god aften blandt cykelvenner i Lov Cykel Motion med rekord fremmøde.

 

Flemming Wrist-Knudsen

referent

 

 

Chris 14.09.2014 13:37

Det tror jeg der er mange som vil kunne bruge. I øvrigt vil jeg gerne tilbyde alle medlemme 10% rabat hos Uniwatches.dk hvis det var noget?

Frode 26.02.2014 14:38

Lige en opgave Flemming. - En "lovbook" kun for klubbens medlemmer til opfordringer til ture - til beretninger om ture - til billeder - til køb/salg - osv.

Frode 26.02.2014 14:26

Et sted hvor man kunne skrive - jeg kører der og der i morgen - er der nogen, der vil med? - Kunne måske ligefrem blive Lov Cykelmotions Facebook?

Frode 26.02.2014 14:21

Jeg synes, det kunne være rigtig fint med et "udvekslingssted" her - også nu hvor klubbladet forsvinder.

Mogens Jørgensen 23.02.2014 17:40

.
Jeg skriver på denne side, på opfordring fra Flemming.Jeg kunne godt tænke mig vi brugte denne side til forum for extra træningsture,som vi alle kan arr.

MJ

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 17:10

ok

13.07 | 13:14

vores nye e-mail adresse
med venlig hilsen
john og birgit

14.09 | 13:37

Det tror jeg der er mange som vil kunne bruge. I øvrigt vil jeg gerne tilbyde alle medlemme 10% rabat hos Uniwatches.dk hvis det var noget?

26.02 | 14:38

Lige en opgave Flemming. - En "lovbook" kun for klubbens medlemmer til opfordringer til ture - til beretninger om ture - til billeder - til køb/salg - osv.